Ve městě právě finišují úpravy zastávek a zálivů zastávek městské hromadné dopravy

Ve městě právě finišují úpravy zastávek a zálivů zastávek městské hromadné dopravy
5.10.2015
Projekt, jehož příprava dokumentace byla zahájena již v listopadu 2009, je realizován v rámci dotace IPRM MOBILITA.

Samotná investiční akce byla zahájena v září 2014.

Na základě námitek občanů a řidičů se současné vedení města detailně informovalo o průběhu stavby a hledalo možnosti úpravy. Ačkoliv laická veřejnost není v tuto chvíli s inovacemi spokojena, je nutné sdělit, že vedení města nemohlo a nemůže udělat jakékoliv změny v projektu ani ovlivnit jeho průběh. Důvodem je, že celý projekt byl před lety schválen projektovým týmem složeným ze zástupců generálního projektanta, magistrátu, dopravního podniku, PČR a příslušnými orgány v rámci stavebního řízení. Takto schválený projekt se stal jednou ze součástí IPRM Mobilita, dalšími projekty byly Obnova vozového parku trolejbusů, Dobudování obratiště a točny, Inteligentní zastávky, Elektronický odbavovací systém pro cestující a Management IPRM Mobilita. Celková zasmluvněná částka dotace Regionální rady na IPRM Mobilita činí přibližně 226 mil. Kč.

Stavba je i přes nedůvěru občanů podle schváleného projektu v souladu platnými normami.

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti účastníků provozu, zejména chodců, čímž zároveň dochází ke zpomalení dopravy. Proto byly některé zastávky navrženy a provedeny jako typ zátka, kdy je zamezeno předjíždění vozidel MHD stojících v zastávce zhotovením středového ostrůvku.
V projektu byla vyhodnocena řada stávajících zastávek z hlediska zákonných parametrů jako nevyhovující. Zastávky nesplňovaly požadavky pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí, přechody pro chodce končily uprostřed zálivu nebo neumožňovaly dopravním prostředkům zajíždět až ke hraně chodníku apod. Z těchto důvodů byly dle stávajících technických předpisů zřízeny samostatné zastávkové zálivy, popřípadě zřízeny zastávky na jízdním pruhu jako v případě zastávky Gagarinova.
Byla provedena úprava přechodu pro pěší. Původní 14metrový přechod byl zkrácen a doplněn středovým ostrůvkem. Zastávky jsou osazeny bezbariérovým obrubníkem, což umožní jednodušší odbavení imobilních cestujících. Středový ostrůvek byl osazen silničním zábradlím, které má zamezit možnosti přecházení mimo vyznačený přechod pro chodce. Právě často kritizované zábradlí bylo dle požadavku dopravního inspektorátu PČR.

Na zastávku Gagarinova bude do konce října umístěn nový přístřešek, který městu věnuje firma euroAWK. Zároveň společnost, která realizuje stavbu zastávek, odstraní zbylý materiál z provizorní zastávky Gagarinova a provede terénní úpravy a uvede místo do původního stavu.