Blok 004 – stanovisko k projektové dokumentaci

Blok 004 – stanovisko k projektové dokumentaci
16.4.2015
Na akci „Blok 0004 Ústí nad Labem -město“ musela rada města zaujmout nesouhlasné stanovisko.

Odbor rozvoje města obdržel dne 11. 3. 2015 od Ing. Petra Novotného, Real Garant, Herbenova 16, Ústí nad Labem, žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Blok 004 Ústí nad Labem – město“, a to z hlediska Magistrátu města Ústí nad Labem jako dotčené instituce. Žadatel jako důvod podání uvádí: „Toto stanovisko bude podkladem pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení“. K této žádosti byla přiložena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovaná v 03/2013.

Po ověření informací na stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem k podání žádosti obdržel odbor rozvoje města Magistrátu Ústí nad Labem informaci, že úplně nová žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení byla podána v září 2014, nesplňovala veškeré náležitosti a řízení bylo přerušeno do 31. 3. 2015.

Ačkoliv radní mají eminentní zájem, aby tzv. betonová díra Mírové náměstí nehyzdila, musela rada města k projektové dokumentaci na akci „Blok 0004 Ústí nad Labem -město“ zaujmout nesouhlasné stanovisko.

Hlavní důvody:

 - Rozpor stavby s územním plánem, není dodržena vymezená plocha pro stavbu.

 - Stavba svými převislými částmi zasahuje do pozemkových parcel ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem – charakter veřejného prostranství.

 - Vždy byla předložena pouze projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, doposud ne k územnímu řízení.

 - Platný územní plán stanovuje podmínku zpracování architektonické části projektové dokumentace autorizovaným architektem, toto nebylo dodrženo, projektová dokumentace je pouze verifikována autorizovanou architektkou.

 - V projektové dokumentaci chybí zásady urbanistického a architektonického řešení, výtvarné řešení opět v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.

Statutárnímu městu Ústí nad Labem, které je pouze účastníkem řízení, není dále například známo, k čemu má objekt po dokončení sloužit. Budou v něm kanceláře, hotel nebo něco jiného? Konkrétní využití stavby má přitom přímé dopady na dopravu a parkovaní v centru města.