Debata o územním plánu už dnes!

Debata o územním plánu už dnes!
2.3.2010
Zájemci o diskusi nad nově vznikajícím územním plánem dnes mohou přijít do ústeckého Domu kultury v 15 hodin.

   Veřejného projednávání se účastní také primátor města Jan Kubata a jeho náměstek Jan Řeřicha. Ústečané mohli a i nadále mohou do nového územního plánu nahlédnout na několika místech. Do 17. března je k dispozici jak na Magistrátu města Ústí nad Labem, tak v Informačním středisku nebo na webových stránkách města.

  Územní plán je klíčový dokument pro stavební rozvoj budoucí podoby sídel a krajiny. Zpracovává se zpravidla na deset let. Prověřuje a nově vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Každý občan má právo během vystavení konceptu uplatnit písemně své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit písemně své námitky. Pro uplatnění připomínek a námitek je možné využít formuláře, který je k dispozici na Odboru územního plánování MmÚ, v Informačním středisku města Ústí nad Labem a na webových stránkách města (www.usti-nad-labem.cz). K připomínkám a námitkám uplatněným po 17. 3. 2010 se nebude přihlížet.

  Na základě výsledku projednání konceptu zpracuje jeho pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, jehož součástí bude také vyhodnocení, jak byly podané námitky a připomínky zohledněny.

  Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu bude schvalovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. Vydání nového územního plánu město plánuje na konec roku 2011.