Jednání Rady města 24. 2. 2011

Jednání Rady města 24. 2. 2011
25.2.2011
Rada města schválila vyhlášení užšího podlimitního řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury“.

   Tato akce bude spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 2007 – 2013. Předmětem veřejné zakázky je realizace sportovního areálu pro rekreační sportování s tím, že se využije stávající ponechané části 1. podzemního podlaží zdemolovaného Sektorového centra. Na jeho stropní konstrukci je navrženo víceúčelové hřiště pro hokejbal. V této části je také navržen 1 nadzemní jednopodlažní objekt, který bude zahrnovat sociální zázemí pro návštěvníky areálu a služebnu městské policie. V další, nejzápadnější části území je navržena plocha s víceúčelovými hřišti pro míčové sporty, které jsou zakomponované do parkové úpravy a doplněné herními plochami pro petang. Spojujícím prvkem celého areálu je dráha pro in-line bruslení v celkové délce cca 1 km. Součástí areálu bude 47 parkovacích míst.

  Radní schválili podání žádosti o spolufinancování stavby „Odkanalizování místní části Hostovice“ s tím, že celá akce by vyšla na 30 milionů korun. Z toho Severočeská vodárenská společnost a.s. by na tuto akci poskytla 10,5 milionu korun, město tři miliony a další dotace (předpoklad Mze a KÚ) by byla ve výši 16,5 milionu korun. Plánovaná splašková kanalizace bude v celkové délce 2,87 kilometru. Její součástí budou dvě čerpací stanice.

  Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění technického dozoru stavby na akci „IPRM IOP – Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému“. Tento projekt řeší rekonstrukci stávajících komunikací a chodníků v ulicích Hlavní, K Haldě, Jindřicha Plachty a Mlýnská a výstavbu nového parkoviště Jindřicha Plachty. Dále proběhne výstavba nového kamerového systému a úprava veřejného osvětlení vyvolaná úpravami komunikací a parkovacích ploch. Předpokládaný termín zahájení je březen 2011. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

  Radní vzali na vědomí předložené Oznámení záměru zpracované podle zákona o posouzení vlivů na životní prostředí k záměru „ZOO Ústí nad Labem, parkovací dům v Drážďanské ulici“. Rada dále nepožaduje posuzování předmětného záměru ve smyslu citovaného zákona za předpokladu, že uzávěrů zjišťovacího řízení budou zahrnuta veškerá opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů a požaduje dořešit technicky odpovídající úpravy na komunikaci Drážďanská tak, aby bylo zabezpečeno odbočování vlivu na průjezdovou dopravu a pěší provoz. Zároveň požaduje, aby s projektem byla dořešena sadová úprava v prostoru mezi parkovacím domem a hlavní budovou ZOO. Záměrem projektu je výstavba nového čtyřpodlažního objektu patrových garáží s plochou střechou s 282 parkovacími místy.

  Radní města vzali na vědomí pravidla financování projektu z programu Podpora obnovy kulturních památek a schválili podání žádosti o zařazení do projektu „Obnova oken a dveří u zámku Trmice – 1. Etapa“ s celkovými odhadovanými náklady 890 tisíc korun včetně DPH. Počítá se s kofinancováním města ve výši 92 tisíc korun (nejméně 10% z celkových nákladů. Objekt zámku je relativně udržován v dobrém stavu, vyjma většiny oken a některých balkonových dveří. Až na několik výjimek jsou v celém objektu dochovány původní dřevěné konstrukce oken a dveří se zachovaným původním kováním. Některá okna a balkonové dveře jsou bohužel za hranicí dožití, které netěsní a to převážně ty, které jsou na návětrné straně a často jsou deformované po častém zatékání vody. Plánovaná doba rekonstrukce se plánuje na květen – prosinec.