Jednání Rady města

Jednání Rady města
22.12.2010
Rada města vzala na vědomí návrh rozpočtu města pro příští rok s tím, že souhlasí s celkovými příjmy ve výši 1,768 miliardy.

   Rozpočet ještě musí schválit Zastupitelstvo města 28. 12. 2010. Dle navrhovaného rozpočtu dostane například ústecká ZOO od města 27 250 tisíc korun, Severočeské divadlo opery a baletu 47 300 tisíc korun, Činoherní studio 10,5 a Muzeum města 20 500 tisíc korun. Město vyčlenilo v návrhu rozpočtu více než 40 milionů korun na čistotu a péči o zeleň.

  Primátor města Vít Mandík poskytl ze své rozpočtové kapitoly na částečnou úhradu provozních nákladů mateřským a základním školám 380 tisíc korun. Ze stejné kapitoly pak poskytl dotace několika ústeckým, většinou neziskovým subjektům v celkové výši 115 tisíc korun na částečné úhrady provozních nákladů. Například Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje obdrží 10 tisíc korun, stejnou částku získá Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., finanční příspěvek byl poskytnut i Společnosti Parkinson, o.s., či Self Help Ústí nad Labem. 25 tisíc korun pak poputuje na částečnou úhradu nákladů spojených s kulturní akcí „Ples všech Ústečanů“, který se bude konat 29. 1. 2011, jehož pořadatelem je agentura For.

  Stěhování Muzea města Ústí nad Labem zajistí vítěz veřejné zakázky – firma STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s.r.o. Komise, která vybírala ze dvou uchazečů, sledovala celkovou nabídkovou cenu bez DPH, dalším kritériem byla sankce za nedodržení termínu dokončení prací a lhůta pro realizaci veřejné zakázky. Vítězná firma nabídla cenu 1 812 644 korun se sankcí ve výši jeden milion korun. Práce provede do 56 dnů.
Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem byla zahájena 25. dubna 2009. Ve zrekonstruovaných prostorách vzniknou výstavní prostory na ploše cca 1 500 m², přednáškové místnosti a reprezentační konferenční sál. Součástí muzea bude také knihovna se studovnou. Plocha 1 500 m² řadí ústecké muzeum k největším českým muzejním expozicím vůbec. Do renovované budovy se přestěhuje také společnost Collegium Bohemicum, která nyní ve spolupráci s pracovníky Muzea města připravuje koncepci trvalé expozice k tématu dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí. S otevřením stálé expozice v budově muzea se počítá na přelomu roků 2011/2012.

  Radní odsouhlasili s účinností od února příštího roku znění dodatku zřizovací listiny Domova pro seniory Severní Terasa, kterým se rozšiřuje hlavní činnost organizace o sociální službu „domovy se zvláštním režimem“. O rozšíření činnosti požádal ředitel DS proto, že 46 klientů domova vyžaduje pravidelnou pomoc z důvodu nesoběstačnosti v důsledku stařecké nebo jiné demence, nebo z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou. Poukazuje na fakt, že kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu by klienti museli být přestěhováni do jiného zařízení s odpovídající službou. Pro zajištění požadované služby bude nutné nově zaměstnat čtyři pracovníky. Náklady na tyto zaměstnance budou kryty ze zvýšených výnosů za příspěvky na péči.

  Rada města schválila mimo jiné i uzavření „Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ mezi městem a společností ASEKOL s.r.o. Dále souhlasila s umístěním 16ti kusů kontejnerů určených pro ukládání drobných elektrozařízení a baterií na pozemcích města.
Společnost ASEKOL s.r.o. zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr či zpracování elektrozařízení a elektroodpadu bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností nebo bez ohledu na datum, kdy byla zařízení uvedena na trh. Stanoviště pro umístění kontejnerů byla projednána se zástupci jednotlivých městských obvodů.