Jsme součástí zkušebního sčítání

Jsme součástí zkušebního sčítání
12.3.2010
Český statistický úřad připravuje na březen roku 2011 celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů.

Český statistický úřad (ČSÚ) připravuje na březen roku 2011 celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů, které bude součástí celosvětového programu populačních a bytových censů, koordinovaného Organizací spojených národů a poprvé prováděné povinně a jednotně podle příslušného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Pro ověření všech etap průběhu sčítání a ve snaze ověřit srozumitelnost vyplňovaných formulářů se ČSÚ rozhodl provést zkušební sčítání, které se uskuteční ke dni 17. dubna 2010. Městské části Ústí nad Labem – Centrum, Severní Terasa, Skorotice a Svádov byly zařazeny do vzorku 0,5 % ze všech obyvatel, domů a bytů v ČR, jichž se zkušební sčítání týká.

Sčítání lidu, domů a bytů se konají na celém světě každých deset let. Přinášejí jedinečný komplex údajů o lidské společnosti a získaná data jsou důležitým zdrojem informací pro veřejný i soukromý sektor, pro tvorbu rozvojových programů či zefektivnění služeb v oblastech vzdělávání, zdravotnictví nebo v dopravě. „Zkušební sčítání si klade za cíl ověřit nové postupy, mezi které patří například možnost vyplnit sčítací formuláře elektronicky, a také odhalit případné nejasnosti týkající se vyplňovaných formulářů z pohledu občanů. Rád bych Vás, kteří jste byli do projektu zkušebního sčítání vybráni, požádal o spolupráci a pomoc. Předem děkuji za čas, který vyplnění formulářů věnujete, protože každý správně vyplněný dokument přispěje k úspěšné přípravě celostátního sčítání v roce 2011,“ říká ke zkušebnímu sčítání, které je dobrovolné, Ing. Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ.

Zjišťované údaje a jejich ochrana

Při sčítání lidu, domů a bytů se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a bytech, ale především údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné správy. Mezi ně patří například údaje o ekonomické aktivitě (ukazatele týkající sepostavení v zaměstnání, profesní struktury obyvatel a odvětví ekonomické činnosti jsou využívány veřejnou správou jako podklad pro realizaci a aktualizaci národní politiky zaměstnanosti a pro konkrétní celostátní nebo regionální programy); údaje o vzdělání (údaj o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání vypovídá o úrovni vzdělanosti v dané lokalitě i v celé společnosti) nebo údaje o dojížďce do zaměstnání a do škol (informace o tom kam a jak lidé dojíždějí, jsou zásadní pro plánování dopravní infrastruktury a zlepšování dopravní obslužnosti). Sčítání je jediným možným prostředkem, jak zjistit způsob, intenzitu a směry dojížďky obyvatel nejen za zaměstnáním, ale i do škol. Jiným způsobem nelze zjistit národnost obyvatel, a tedy místa s vyšší koncentrací národnostních menšin a stejně tak nelze jiným způsobem zjistit vztah k náboženství a množství osob se vtahem k jednotlivým církvím.
Veškeré údaje zjištěné při sčítání mohou být využity výhradně ke statistickým účelům a podléhají velmi přísné ochraně podle zákona o sčítání lidu, domů a bytů a zákona o ochraně osobních údajů. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby podílející se na zpracování údajů, jsou vázáni přísnou mlčenlivostí, která je časově neomezená. Porušení tohoto zákona je spojeno s finančním postihem konkrétního viníka v rámci přestupkového řízení a může dojít i k jeho trestnímu stíhání. Manipulace se sčítacími formuláři i s údaji převedenými do databází se řídí přísnými bezpečnostními pravidly. Veškeré papírové formuláře budou po převedení údajů do elektronické podoby fyzicky zlikvidovány.

Průběh zkušebního sčítání

Zkušební sčítání začne 6. dubna 2010. Od tohoto dne až do 16. dubna 2010 budou sčítací komisaři jmenovaní ČSÚ, ve většině případů Vaši poštovní doručovatelé, osobně doručovat sčítací formuláře do jednotlivých domácností. Sčítací komisaři se budou prokazovat služebním průkazem a k vyplnění formulářů Vám předají veškeré potřebné informace a zodpoví případné otázky. Pro usnadnění procesu vyplňování budou na některých sčítacích formulářích otázky předvyplněné údaji získanými z administrativních registrů a evidencí (okres, kód okresu, obec, PSČ, část obce, sčítací obvod, atd.). V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje, které patří mezi důvěrné informace. Údaje se do formulářů zapisují podle stavu k tzv. rozhodnému okamžiku, kterým je půlnoc z 16. na 17. dubna 2010. 
Sčítací formuláře je možné vyplnit také elektronicky. Přístup k elektronické verzi formulářů a veškeré nezbytné informace včetně postupu, jak je vyplnit, naleznete na internetové stránce www.scitani.cz.
Vyplněné sčítací formuláře je možné odevzdat od 17. dubna 2010 několika způsoby: navrácením sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě (nejpozději však do 7. května 2010), bezplatným odesláním poštou do P.O.Boxu ČSÚ v obálce s předtištěnou adresou, osobním předáním na poště nebo odesláním v elektronické podobě.

Do zkušebního sčítání bylo vybráno 130 sčítacích obvodů v 63 městech a obcích. To znamená asi 24 000 domácností, ve kterých žije přibližně 57 000 obyvatel. Vyplněním sčítacího formuláře zkušebního sčítání můžete nyní osobně přispět k úspěšné realizaci celostátního sčítání v roce 2011 a také k tomu, že získaná data budou pravdivá a využitelná pro všechny potřebné a povolené účely.
Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na kontaktní místa uvedená v letáčku, který Vám sčítací komisař doručí do poštovní schránky, na oddělení Sčítání lidu, domů a bytů Ústí nad Labem na telefonním čísle 472 706 124 nebo navštivte oficiální internetové stránky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - www.scitani.cz. Na těchto místech si můžete rovněž ověřit jméno a příjmení sčítacího komisaře Vašeho sčítacího obvodu.