Kácení stromů u Masarykovy nemocnice

Kácení stromů u Masarykovy nemocnice
4.3.2011
Na odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem se obrátil zástupce Masarykovy nemocnice se žádostí o prověření dřevin rostoucích v areálu nemocnice.

   Podle zástupců Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem existuje vážná obava o bezpečnost obyvatel města a návštěvníků nemocnice, protože větší množství stromů jsou prý vyloženě nebezpečné.

  Ve dnech 5. 1.,10. 1. a 19. 1. 2011 bylo v areálu nemocnice provedeno místní šetření. Bylo zjištěno, že se na p.p.č. 1282/1 nachází převážně dubový porost s příměsí jasanu, javorů a habru, který je téměř bez podrostu křovin, a má charakter lesa. Stromy zde rostou velmi hustě, nejsou v dobré zdravotní kondici a výrazně prosychají. Vzhledem k zvýšenému pobytu osob z řad návštěvníků nemocnice, personálu a pacientů, bude nutné zabezpečit odstranění stromů silně proschlých a hrozících pádem. Na pozemku se nachází několik stovek stromů různé velikosti, stáří a zdravotní kondice. Je zde i několik velmi hodnotných exemplářů, které pochopitelně musí být zachovány. Při místních šetřeních byly vytipovány stromy ve velmi špatném zdravotním stavu a stromy vyloženě neprosperující. Ty pak byly změřeny ve výšce 130 cm a zakresleny do snímku z pozemkové mapy.

  Jako další problematické místo byl prověřen svažitý pozemek nad čtyřproudovou komunikací s trolejovým vedením, na kterém se nachází větší množství náhodně vyrostlých a vzrostlých stromů a velké množství křovin. Část stromů je silně vykloněna nad komunikaci, a třebaže byly pravidelně ořezávány, bylo zde nalezeno několik stromů ve velmi špatném stavu, vykloněných a s rozsáhlou hnilobou kmenů, u kterých hrozil jejich pád na komunikaci a trolejové vedení To by pochopitelně vedlo (s ohledem na četnost chodců i projíždějících automobilů) nejen ke škodám značného rozsahu, ale i k ohrožení zdraví a životů našich obyvatel. Po pečlivé prohlídce byly vybrány ty nejrizikovější stromy, které bude nutno odstranit, a ty byly označeny.

   I ve vlastním areálu nemocnice bylo nalezeno několik dalších stromů rostoucích v prostoru s vysokým pohybem osob, ve velmi špatném stavu. Následně obdržel odbor životního prostředí žádost Krajské zdravotní a.s., o povolení pokácení 50 exemplářů dřevin, které byly při předchozích místních šetřeních vybrány jako neprosperující, odumírající a potencionálně nebezpečné, a které byly v porostu areálu nemocnice označeny. Jedná se převážně o duby rostoucí v blízkosti budovy infekčního oddělení a plicního oddělení, dále o stromy nad čtyřproudovou komunikací, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Stromy silně prosychají, mají poškození snižující jejich stabilitu, nebo jsou silně vykloněny nad komunikaci. Vzhledem k vysokému pohybu osob v areálu nemocnice je riziko ponechání těchto stromů v areálu velmi vysoké.

   Při dalších místních šetřeních prověřili znovu pracovníci OŽP všechny stromy navržené Krajskou zdravotní ke kácení a uznali argumenty žadatele za opodstatněné. Proto také správní orgán vydal povolení ke kácení dřevin uvedených v žádosti.

V následujícím přehledu je popsán stav jednotlivých dřevin.
- Strom č. 1, dub letní – obvod kmene 158 cm, rostoucí na p.p.č.1282/1 v k.ú. Bukov. Strom má v koruně ulomenou jednu z hlavních kosterních větví, došlo k rozlomení koruny vlivem klimatických podmínek, strom je silně proschlý.
- Strom č. 2, dub letní – obvod kmene 127 cm, rostoucí na p.p.č.1282/1 v k.ú. Bukov. Strom je téměř suchý, koruna nasazena ve výšce asi 5 m, nedostatečně hmotná, v koruně je několik ran po odlomení silných větví.
- Strom č. 3, dub letní – obvod kmene 119 cm, rostoucí na p.p.č.1282/1 v k.ú. Bukov. Strom má vysoce nasazenou korunu ve výšce asi 6 m, je proschlý z více jak 50%, na kmeni je několik nezakalusených ran.
- Stromy č. 4 - 9, břízy – obvody kmenů 89 cm, 87 cm, 94 cm, 93 cm, 87 cm,88 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Stromy jsou vysazeny ve vzdálenosti asi 2 m od sebe podél komunikace, všechny stromy jsou ve velmi špatném zdravotním stavu, silně prosychají, koruny jsou řídké, nedostatečně hmotné. Jedná se o neprosperující světlomilné dřeviny vysazené na nevhodném místě.
- Strom č. 10, dub letní - obvod kmene 111cm, rostoucí na p.p.č.1282/1 v k.ú. Bukov. Strom je silně vykloněn nad komunikaci díky růstu v porostu, náklon je asi 30 stupnů, strom nevytváří tahové dřevo, jedná se o strom s nízkou provozní bezpečností.
- Strom č. 11, dub letní – obvod kmene 171 cm, rostoucí na p.p.č.1282/1 v k.ú. Bukov. Strom je silně proschlý, většina koruny je situována nad komunikaci, Kmen je vykloněný, vlivem rány po odlomených větvích nekalusují.
- Strom č. 12, bříza - obvod kmene 101 cm, rostoucí na p.p.č.1282/1 v k.ú. Bukov. Neperspektivní jedinec, silně proschlý na kmeni jsou otevřené rakovinné útvary způsobené houbovou infekcí rodu Nectria. Strom je silně oslaben.
- Strom č. 13, dub letní – obvod kmene 162 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Vysoce nasazená koruna, silně proschlý z více jak 40 %, rány se nehojí, odumírající jedinec .
- Strom č. 14, dub letní - obvod kmene 90cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Strom je silně proschlý, na kmeni je znatelná mrazová trhlina, koruna nasazena ve výšce asi 6 m.
- Strom č. 15, dub letní - obvod kmene 119 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Koruna je vyvinuta pouze ve vrcholové části, strom je téměř suchý.
- Strom č. 16, habr – obvod kmene 94 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Silně proschlý, na kmeni je několik rozsáhlých mrazových trhlin, které se nehojí, neprosperující jedinec v porostu, v koruně je odlomená jedna ze silných kosterních větví.
- Strom č. 17, habr – obvod kmene 97 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Strom má odlomený terminál, rána je neošetřená, nemá snahu kalusit, strom neprosperuje.
- Strom č. 18, dub letní – obvod kmene 118 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Strom je proschlý z více jak 75 %, koruna vysoce nasazená.
- Strom č. 19, dub letní – obvod kmene 127 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Strom má prasklý kmen, je silně proschlý.
- Strom č. 20, dub letní - obvod kmene 142 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Strom má ulomený terminál, koruna nasazena ve výšce asi 5 m, silně proschlý.
- Strom č. 21, dub letní – obvod kmene 165 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. V koruně je několik nezhojených ran po odlomených větvích, strom silně prosychá, na kmeni je jedna rána, tato nemá snahu kalusit. Strom roste v těsné blízkosti komunikace.
- Strom č. 22, dub letní- obvod kmene 89cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Neprosperující silně prosychající jedinec v porostu.
- Strom č. 23, dub letní - obvod kmene 107cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Silně proschlý jedinec v blízkosti komunikace, koruna vykloněna nad komunikaci.
- Strom č. 24, dub letní - obvod kmene 110 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Strom je proschlý, má vysoko nasazenou korunu.
- Strom č. 25, dub letní - obvod kmene 84 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Strom je proschlý z více jak 75 %, koruna je vysoce nasazená.
- Strom č. 26, dub letní – obvod kmene 92 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Vysoce nasazená koruna, strom je silně proschlý z více jak 40 %, rány se nehojí. Je to odumírající jedinec.
- Strom č. 27, dub letní – obvod kmene 90 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Silně proschlý jedinec rostoucí v těsné blízkosti budovy nemocnice.
- Strom č. 28, dub letní - obvod kmene110 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Strom je proschlý, koruna vysoce nasazená, strom roste v těsné blízkosti budovy.
- Strom č. 29, dub letní - obvod kmene 87 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Je to neprosperující jedinec v porostu, koruna je vysoce nasazená, prosychá.
- Strom č. 30, dub letní - obvod kmene 85 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Opět neprosperující jedinec v porostu s vysoce nasazenou korunou, prosychá.
- Strom č. 31, dub letní – obvod kmene 95 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Strom je proschlý, v koruně je několik ran po odlomených větvích, je to neprosperující jedinec.
- Strom č. 32, dub letní - obvod kmen 121cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Strom silně prosychá, koruna je nasazena ve výšce asi 6 m, nedostatečně vyvinutá.
- Strom č. 33, dub letní - obvod kmene 112 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Silně prosychající strom v blízkosti komunikace.
- Strom č. 34, borovice lesní – obvod kmene 92 cm, rostoucí na p.p.č. 1283/3 v k.ú. Bukov. Koruna nasazena ve výšce asi 8 m, strom roste v blízkosti komunikace, je vykloněn směrem do komunikace, má přeštíhlený kmen.
- Strom č. 35, dub letní - obvod kmene 174 cm, rostoucí na p.p.č. 1265/1 v k.ú. Bukov. Strom je již zcela suchý.
- Strom č. 36, dub letní – obvod kmene 104 cm, rostoucí na p.p.č. 1265/1 v k.ú. Bukov. Strom je téměř suchý, koruna je vysoce nasazena, nedostatečně hmotná.
- Strom č. 37, dub letní - obvod kmene 100 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Koruna stromu je vysoce nasazená, strom silně proschlý z více jak 40 %, zjištěné rány se nehojí. Je to odumírající jedinec.
- Strom č. 38, dub letní – obvod kmene 102 cm, rostoucí na p.p.č.1282/1 v k.ú. Bukov. Strom je proschlý, v koruně je několik ran po odlomených větvích. Neprosperující jedinec .
- Strom č. 39, jasan – obvod kmene 138 cm, rostoucí na p.p.č. 1285/2 v k.ú. Bukov. Strom je silně proschlý, v koruně je několik ran po odlomených větvích, rány po ořezu nejsou zakalusené, strom roste v blízkosti budovy a parkoviště.
- Strom č. 40, jasan – obvod kmene 149 cm, rostoucí na p.p.č. 1265/1 v k.ú. Bukov. Strom nad 4 proudovou silnicí, vykloněn nad silnicí, v koruně jsou 3 tlakové vidlice, 2 z nich jsou již v defektním stavu, hrozí vylomení části koruny a pád stromu nad komunikaci.
- Strom č. 41, olše – obvod kmene 137 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Strom je poškozen, nemá vrcholovou část koruny, prosychá, je silně vykloněn nad komunikace, na kmeni má nezakalusené rány.
- Strom č. 42, lípa – obvod kmene 142 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Na kmeni několik rozsáhlých ran, jedna velká rána přímo u paty stromu, strom prosychá.
- Strom č. 43, jasan – obvod kmene 82 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Silně vykloněný jedinec nad komunikaci.
- Strom č. 44, jasan – obvod kmene 148 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Strom je silně vykloněný nad komunikaci, v úhlu asi 30 stupnů, strom nemá možnost vyvážení náklonu korunou pro nedostatek prostoru. Nad stromem je porost dalších stromů, nevytváří tahové dřevo, nebezpečí pádu na komunikaci.
- Strom č. 45, jasan – obvod kmene 143 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Na kmeni je rozsáhlá rána o délce asi 1 m, šířka si 20 cm, nekalusuje, navíc je strom vykloněn. Toto poškození má výrazný vliv na stabilitu stromu.
- Strom č. 46, jasan – obvod kmene 127 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Sekundárně vytvořená koruna, pravděpodobně po ořezu, nebo po odlomení vrcholu v mládí, se jeví být nestabilní, je předpoklad statického selhání koruny.
- Strom č. 47, jasan – obvod kmene 137 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Stejný stav jako u předchozího stromu.
- Strom č. 48, dub letní - obvod kmene 127 cm, rostoucí na p.p.č. 1282/1 v k.ú. Bukov. Strom je silně vykloněn nad komunikaci, hodně proschlý, tahové dřevo nevytváří. Zmenšení páky odstraněním části koruny by bylo příliš velkým zásahem, a to především vzhledem k rozložení hmoty koruny.
- Strom č. 49, jasan – obvod kmene 164 cm, rostoucí na p.p.č. 1308/9 v k.ú. Bukov. Velmi poškozený strom, má velké rány po celém kmeni, koruny je rozlámaná, bez terminálu. Odumírající jedinec .
- Strom č. 50, jasan – obvod kmene 184 cm, rostoucí na p.p.č. 1296/80 v k.ú. Bukov. Strom rostoucí v prostoru před budovou protetiky, pod stromem se pohybuje velké množství lidí, strom je suchý z více jak 50 %, posledních pět let dochází k postupnému odumírání stromu. Suché jsou hlavní kosterní větve.

  V závěru si dovolujeme upozornit, že se v lokalitě nachází velké množství vzrostlých kvalitních dřevin, takže po provedení kácení budou mít návštěvníci nemocnice možnost se těšit z krásných zelených porostů. U některých dalších stromů bude však nutné provést ošetření a odstranění některých suchých větví. Pro odstranění těchto vyloženě neprosperujících a odumírajících jedinců dojde k zlepšení životních podmínek pro růst hodnotných a prosperujících dřevin. Při místním šetření bylo zjištěno, že v areálu se vykytuje dokonce i několik velmi hodnotných dubů, které by mohly být označeny za stromy významné. Ty však potřebují k svému plnohodnotnému růstu prostor a odstraněním odumírajících jedinců se jim vytvoří.