Komise k Úžínu se sejde 9. dubna

Komise k Úžínu se sejde 9. dubna
3.4.2008
První jednání nezávislé pracovní skupiny pro posouzení okolností investice společnosti ČEZ - PPC Úžín se uskuteční 9. dubna v budově magistrátu.

   Na programu jednání bude stanovení plánu činnosti, rozdělení tématických okruhů a diskuse.

   Pracovní skupinu ustavila 13. března 2008 Rada města, která pověřila primátora města jmenovat členy skupiny a schválila její statut. Podle něj předsedu a členy skupiny jmenuje a odvolává primátor města po předchozí akceptaci pracovní skupinou. Ta je iniciativním a poradním orgánem primátora města, kterému je ze své činnosti odpovědná. Pracovní skupina se bude scházet podle potřeby a též na základě podnětu jejího člena. Její jednání budou neveřejná. Kancelář primátora bude zápisy z jednání zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup.

   Primátor města Jan Kubata tento týden jmenoval předsedou pracovní skupiny PPE Úžín náměstka primátora Arno Fišeru (ČSSD), místopředsedou náměstka primátora Jana Řeřichu (ODS) a dalších 17 členů. Jsou jimi: Tomáš Kraus (ODS), Jaroslav Zahálka (ČSSD), Jaroslav Kubín (KSČM), Tomáš Jelínek (SZSP), Dušan Oslej ml. (SZ), Karel Vlček (AÚ), Hana Buchtová a Miroslav Richter (UJEP), Vladimír Vlk, Kurt Dědič a Jana Ratajová (MŽP), Jiří Kalach (OHK UL), Jiří Záhořík (Chabařovice), Roman Hanusch (Chlumec),  Jiří Černý (Přestanov), Karel Punčochář (ústecká veřejnost) a Eliška Cesarová (Syndikát novinářů ČR). Ministerstvo průmyslu a obchodu teprve svého zástupce nominuje, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem angažovanost ve skupině odmítl z kapacitních důvodů pobočky s tím, že nabídl úzkou spolupráci při vypracování rozptylových studií či měření znečištění ovzduší.

   „Pracovní skupina byla ustavena jako svobodná platforma pro nezávislé vyhodnocování situace kolem záměru výstavby paroplynové elektrárny v Úžíně. V užším smyslu bude jejím základním cílem poskytnout samosprávě i veřejnosti maximální dostupné množství objektivních a nezkreslených informací k dané věci. Základní činností skupiny by mělo být shromažďování co největšího množství informací a jejich průběžné doplňování, jejich vytřídění a posouzení vlastními silami či objednávkou odborných a nezávislých posudků a stanovisek a poskytnutí informačních výstupů či doporučení RM a ZM. Pracovní skupina si sama stanoví podrobný plán své činnosti, jenž může být dle situace neustále modifikován. Skupina nemůže suplovat legislativní procesy, ale nic jí nebrání v iniciaci jejich zahájení,“ uvedl primátor města Jan Kubata.