Město má zájem o rychlé vlaky

Město má zájem o rychlé vlaky
29.12.2014
Vedení města Ústí nad Labem iniciovalo schůzku na téma chystané vysokorychlostní trati Praha – Drážďany.

Trať by Českou republiku napojila na evropskou síť rychlých vlaků. Město má velký zájem, aby všechny zainteresované strany podnikaly aktivní kroky k realizaci záměru, aby nová trať vedla přes území města a aby rychlé vlaky v Ústí nad Labem zastavovaly.

V pátek 19. prosince se schůzky zúčastnili Ing. Jindřich Kušnír, ředitel Odboru drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy České republiky (MDČR), Mgr. Jan Ilík, ministerský rada z téhož odboru MDČR, Mgr. Ing. Tomáš Čech, Ph.D., vedoucí Oddělení koncepce infrastruktury Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), a Ing. Tomáš Záruba z Centra pro efektivní dopravu (CEDOP). Za město se schůzky zúčastnili Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora, Mgr. David Daduč, člen rady města, Ing. arch. Vladimír Charvát, hlavní architekt města, a Ing. arch. Jaromír Veselý.

Zástupci města si od představitelů MDČR a SŽDC vyslechli informace o přípravě záměru a odborných studiích, které v současnosti Česká republika provádí ve spolupráci s EU. Zazněl také nezávislý názor odborníka z CEDOP. Nad mapou aktuálně zvažovaných tras nové rychlé železnice proběhla diskuse nad výhodami a nevýhodami jednotlivých možností.

Zástupci státu vyjádřili potěšení nad tím, že město Ústí nad Labem přistupuje k věci aktivně a vyjadřuje zájem, aby moderní trať vedla přes město a rychlé vlaky tu zastavovaly. „Moderní rychlé vlaky mohou mít pro město a pro celé severozápadní Čechy podobně významný přínos, jako měl rozvoj železnice v 19. století. Chceme, aby naše město a náš region poskočily vpřed na seznamu evropských měst, kde se díky kvalitní dostupnosti dobře žije, podniká a investuje. Je to záměr přesahující několik volebních období, ale podílet se na jeho realizaci musíme už teď: právě období příprav je pro budoucí trasování a parametry nové železnice rozhodující. Nechceme, aby nám ujel vlak,“ řekl David Daduč, člen rady města zodpovědný za územní a strategické plánování.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem jako nejvyšší orgán městské samosprávy už 16. prosince na Dadučův návrh jednomyslně schválilo usnesení, v němž konstatuje, že je v zájmu města Ústí nad Labem, aby zvažovaný koridor vysokorychlostní železnice vedl přes město Ústí nad Labem a aby ve městě byla zastávka rychlých vlaků. Aktivní prosazování záměru výstavby nové železnice je také jedním z cílů chystané Strategie rozvoje města 2015-2020, která bude zastupitelstvu města předložena na začátku příštího roku a pak by na pět let měla být vrcholným strategickým plánem rozvoje města.