Město podpořilo projekty škol

Město podpořilo projekty škol
17.10.2014
V rámci prevence kriminality schválila rada města finanční podporu pro 21 základních a mateřských škol.

Celkem 329 000 Kč poskytla rada města 21 školám a školkám na projekty, které si kladou za cíl eliminovat nežádoucí a patologické jednání nejenom na půdě vzdělávacích institucí, ale i v běžném životě.

Děti jsou jednou z nejohroženějších skupin, schválené projekty jim pomohou se lépe orientovat ve společnosti, vyhodnocovat nežádoucí jednání a umět na ně adekvátně reagovat. Rada města proto opakovaně podpořila projekty škol a školek,“ uvedl primátor města Mandík.

Základní a mateřské školy se mohly zapojit do výzvy vyhlášené během měsíce května. Přihlásilo se celkem 21 škol. Komise prevence kriminality doporučila podpořit všechny přihlášené projekty, rada města následně schválila poskytnutí požadovaného finančního obnosu. Projekty jsou realizovány do konce roku 2014.

Podpořené projekty:

ZŠ Vojnovičova - Deštník aneb výlety do přírody trochu jinak

Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti rizikového chování a připomenout si negativní vlivy sociálně patologických jevů na jejich život. Jedná se o třídenní výjezd mimo školní prostředí, do přírody, kde se děti budou učit schopnosti správně se rozhodovat v různých situacích.

ZŠ Mírová – Nenechám se zaskočit! - dětský seminář v přírodě o zvládání krizových situací

Od žáků, kteří přechází na 2. stupeň ZŠ, je vyžadována větší míra samostatnosti, větší míra zvládání situací. Cílem projektu je upozornit žáky 6. ročníků na možná nebezpečí, která na ně mohou číhat v prostředí a v okolí jejich školy, ulice a města, ale i na internetu. Žáci se pomocí modelových situací dozvědí, jak v nepříjemných momentech reagovat a na koho se obrátit.

MŠ Kameňáček – Hrou a pohybem proti kriminalitě

Projekt vychází z myšlenky J. A. Komenského „Hra je krásnou přípravou k vážným věcem“. Je postaven na prožitkovém a kooperativním učení, které je dětem nejbližší a umožňuje jim tak celoročně sledovat, pozorovat a zkoumat veškeré jevy a souvztažnosti.

ZŠ a MŠ SNP – Společně proti násilí

Snahou je předcházet některým patologickým jevům. V rámci projektu bude kladen důraz především na kriminalitu mladistvých (šikana, kyberšikana, majetková a trestná činnost) a dále na rasismus a xenofobii. Pomocí modelových situací se žáci budou učit předcházet škodlivému jednání.

ZŠ Hlavní – Gipsy: Nenech se ovládnout!

Cílem projektu je eliminace sociálně nežádoucích jevů a prevence vzniku různých druhů závislostí prostřednictvím osoby hudebníka romského původu Radoslava „Gipsy“ Bangy. Ten se s žáky podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti s rizikovým závislostním chováním. Projekt by měl přispět k příznivému psychosociálnímu klimatu ve škole a k formování občanských postojů žáků.

MŠ 5. Května – VÍM, CO MI ŠKODÍ

Akce cílí na primární prevenci rizikového chování vedoucího ke kriminální činnosti a negativním sociálním jevům. Projekt se zaměřuje na předcházení závislostnímu chování a zneužívání návykových látek - kouření , užívání drog (vč. léků), alkoholismus, gambling. Pomocí nových didaktických metod, tematických her a programů budou děti seznámeny s riziky a negativními jevy, které je mohou v této oblasti ohrožovat.

MŠ Zvoneček – Už vím, jak

Cílem je vytvářet u dětí povědomí o možných problémech v životě a umět se se skutečnými problémy konstruktivně vypořádat. Dále dojde k posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým, tzn. učit se spolupracovat, spolupodílet se, vciťovat se do pocitu druhých, navazovat a udržovat přátelství.

ZŠ Hluboká – Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku – „Na II. stupeň spolu a bezpečně“

Projekt si klade za cíl posílit pozitivní klima ve třídním kolektivu, kde se žáci budou cítit bezpečně a spokojeně. K tomu dopomůže adaptační kurs, který odstartuje spolupráci mezi žáky, třídním učitelem, výchovným poradcem a metodikem prevence. Zážitkovými aktivitami by žáci měli získat více informací o kyberšikaně, šikaně a prevenci kriminality a měli by si uvědomit, co je a není správné.

ZŠ Školní náměstí – STOP KOUŘENÍ!

Cílem je podpořit nekuřáky ve zdravém životním postoji a seznámit kuřáky s riziky vlivu kouření na fyzické zdraví i osobnost kuřáka. Protikuřácká osvěta bude rozšířena i na rodiče žáků.

MŠ Motýlek – „Pravidla my máme rádi, my jsme tady kamarádi!“

Do projektu jsou zařazené činnosti jako je např. vytváření pravidel a práce s nimi, hraní pohádek a pochopení daného problému - srovnání s kriminalitou v reálném životě, plnění pracovních listů na téma prevence kriminality apod.

ZŠ a MŠ Nová – Sportem proti drogám a kriminalitě III

Jedná se o podporu sportovních aktivit dětí a mládeže, a jejich zapojení do sportovní mimoškolní činnosti tak, aby se neúčastnili závadového jednání. Žáci se v rámci projektu učí kromě sportovních aktivit i lepšímu využití svého volného času, pohyb by se pro ně měl stát přirozenou součástí životního stylu.

ZŠ Stříbrnická – Kamarádi si radí, jak naložit s volným časem, lépe ve škole než za školou

Snahou je inspirativně působit na žáky ohrožené záškoláctvím za pomoci spolužáků s bohatými volnočasovými aktivitami. Předpokládá se omezení příležitostí k páchání trestné činnosti. Projekt usiluje o přilákání problémových žáků do školy, jako do bezpečného prostředí, kde jsou možnosti aktivního trávení volného času v kroužcích.

ZŠ a ZUŠ Husova – Stop drogám

Projekt je zaměřen na prevenci užívání omamných návykových látek. Projektu se zúčastní zhruba 270 žáků I. a II. stupně základní školy. Pro žáky bude připraveno dopoledne s ukázkou práce psovodů, kteří jsou vycvičeni na vyhledávání drog, dále ukázkou zásahového vozidla a testového kufru. Následně proběhnou besedy.

ZŠ E. Krásnohorské – Bavíme se vědou

Žáci zábavnou formou prohloubí své znalosti v oblasti chemie a smysluplně využijí svůj volný čas. Tento obor, který je v našem městě tradiční, ovlivňuje výběr budoucího povolání našich žáků a předchází jejich rizikovému chování.

MŠ Pohádka – Pohyb a sport v přírodě - účinná prevence proti kriminalitě

Projekt podporuje a rozvíjí aktivity dětí, které směřují k odstranění kriminálního a rizikového chování. Cílem je eliminovat sociálně nežádoucí jevy, zaměřit se na prevenci vznikajících poruch chování.

MŠ Vyhlídka – S drumbeny nám bude prima!

Drumbeny slouží k uvolnění přebytečné energie, která mnohdy vede k destruktivní, či sebedestruktivní podobě chování, agresi, projevuje se nebezpečným běháním, nabádáním kamarádů, demolicím věcí. To vše vede k posilování negativních mezilidských vztahů, ke sklonům k šikaně, páchání škody na majetku. Drumbeny nabízejí možnost kdykoliv vybít ze sebe přebytek energie kultivovaným způsobem.

ZŠ Neštěmická – Jeden za všechny, všichni za jednoho!

Cílem je posílení sociálních a komunikačních dovedností u žáků v prvních ročnících druhého stupně a prohloubení spolupráce v třídním kolektivu. Snahou je předcházet negativním projevům v chování, vznikajícím v adaptační fázi žáka na nové prostředí.

MŠ Vinařská – Učíme se v přírodě, aneb umíme si pomáhat

Děti se pomocí projektu aktivně zapojí do činností spojených s ochranou přírody. Snahou je u dětí vypěstovat správné životní postoje, a tím předcházet negativním jevům jako je šikana. Děti se při výpravách a experimentech naučí spolupracovat, chránit mladší kamarády a pomáhat jim.

MŠ Vojanova – Jede, jede mašinka

Cílem je naučit děti respektu k ostatním, zodpovědnosti, uvědomění si nebezpečí, se kterým se mohou setkat. V návaznosti na tato uvědomění následuje fáze vyhodnotit nebezpečí a dokázat jej zvládnout.

ZŠ Vinařská – Za lepší kolektiv

Cílem je podporovat kamarádské vztahy mezi žáky a pomocí sociálních her vytvořit správně fungující kolektiv. Formou adaptačního pobytu bude žákům umožněno poznat sebe navzájem i svého třídního učitele jinak, než jen ve školním prostředí. Zdravé třídní klima dokáže předcházet výskytu patologických jevů. Snahou je zapojovat do kolektivu všechny žáky třídy a tím předcházet šikaně.

ZŠ Stříbrnická – Zatočíme se šikanou

Cílem projektu je doplnit nabídku aktivního využívání volného času dětí a mládeže, což přispěje k omezení vlivu sociálně patologických jevů na rizikové skupiny dětí a mládeže. Dále formou aktivního využití volného času naučit děti a mládež, jak předcházet páchání trestné činnosti a zdůraznit rizika, jež způsobuje např. užívání návykových látek apod.