Město posoudí projektové listy

Město posoudí projektové listy
29.7.2008
Pátek 1. srpna je konečným termínem pro předkládání projektových listů za účelem posouzení souladu individuálních projektů s Integrovaným plánem rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum.

   Předložené projektové listy poté budou předloženy Radě města 21. srpna za účelem posouzení souladu individuálních projektů s Integrovaným plánem rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum.

   Projektový list slouží pro zařazení projektu do IPRM. Formulář ke stažení je umístěn na stránkách města (http://www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=5677). Termíny jednání Rady města jsou uvedeny tamtéž.

   Projekt bude posouzen manažerem IPRM, projednán Řídicím výborem IPRM a předložen Radě města. V případě kladného stanoviska bude projekt realizovatelný jako součást IPRM (z ROP Severozápad, oblast podpory 1.1) nebo bude moci získat bodové zvýhodnění (v rámci jiných operačních programů).

   Projektový list vždy předkládejte s dostatečným časovým předstihem (cca 2 – 3 měsíce před předpokládaným podáním žádosti o dotaci) v jedné tištěné podepsané verzi a elektronicky na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor strategického rozvoje, Mgr. Lucie Hanušová, Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem, lucie.hanusova@mag-ul.cz.