Město pracuje na novém územním plánu

Město pracuje na novém územním plánu
16.5.2016
Vlastníci dotčených pozemků i staveb a veřejnost budou mít právo se do procesu pořizování územního plánu zapojit svými připomínkami a námitkami.

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 2. 12. 2015 rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem a současně ukončilo pořizování všech změn, u kterých bylo do té doby schváleno pořízení.

Územní plán Ústí nad Labem navrhne novou základní koncepci rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot, novou urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, novou koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování a novou koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití.
Pořizovaný Územní plán Ústí nad Labem bude projednáván a zveřejňován v souladu se stavebním zákonem a všichni vlastníci dotčených pozemků i staveb a veřejnost budou mít právo se do procesu pořizování zapojit svými připomínkami a námitkami.

Oddělení územního plánování připravilo pro veřejnost formulář „PODNĚT DO NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM“, který slouží k uplatnění veškerých podnětů do připravovaného Územního plánu Ústí nad Labem.

Sběr podnětů bude probíhat až do doby zahájení projednání návrhu Zadání nového územního plánu, které se předpokládá v průběhu roku 2017. Všechny obdržené podněty oddělení územního plánování zaeviduje a následně zapracuje do návrhu zadání nového územního plánu k prověření. Na jednotlivé podněty nebude písemně odpovídáno, doporučuje se všem sledovat proces pořizování nového Územního plánu na webových stránkách města www.usti-nad-labem.cz, popř. informovat se u pořizovatele Územního plánu Ústí nad Labem – Oddělení územního plánování OIÚP MmÚ.

V současné době probíhá fáze úplné aktualizace územně plánovacích podkladů, průzkumů a analýz, poté bude následovat proces vypracování, projednání a schválení zadání.

Územní plán je jedním z nástrojů územního plánování. Je to strategický dokument důležitý pro rozvoj města, který předurčuje, jak by mělo město vypadat do budoucna a jak se bude vyvíjet – vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy pro územní rezervy a hlavně stanovuje podmínky využití těchto ploch.