Město zvyšuje komfort pro občany města při sběru textilu i elektroodpadu

Město zvyšuje komfort pro občany města při sběru textilu i elektroodpadu
23.1.2015
Navýšen je počet kontejnerů na elektroodpad a textil.

Městu se podařilo ve spolupráci se společností ASEKOL , s. r. o., navýšit počet kontejnerů o objemu 2,15 m³ pro elektroodpad na celkových 26 kusů. Navýšení je tak o 10 kusů kontejnerů sloužících pro ukládání drobných elektrozařízení a baterií na pozemcích města Ústí nad Labem. Prostřednictvím kontejnerů společnost ASEKOL odebírá bezplatně baterie a elektrozařízení pocházející z domácností, která jsou předmětem zpětného odběru a umístí je na vybraná místa. Tyto kontejnery bude pravidelně vyprazdňovat. Město naopak zajistí možnost bezplatného umístění kontejnerů.

Posílen bude i počet stacionárních kontejnerů zelené barvy k odkládání textilu, obuvi a hraček, kterých bylo na území města zatím rozmístěno 24. Pro zkvalitnění této služby a zvýšení dostupnosti co nejširšímu kruhu obyvatel město bude navýšen počet kontejnerů o dalších 20 kusů. Celkem tak bude ve městě již 44 stacionárních kontejnerů na textil. Město určilo vhodná místa pro jejich umístění. Městu bude nově od provozovatele kontejnerů, společnosti KOUTECKÝ, s. r. o., náležet od ledna 2015 roční příspěvek ve výši 2.000 korun za každý stávající a nově přistavený kontejner. Důležitá jsou hlavně fakta, která vedla město k uzavření této nové spolupráce. Sběrem odpadního textilu město posílí ochranu životního prostředí lepším nakládáním s textilními odpady včetně jejich dalšího využívání a recyklace. Minimalizuje se množství odpadního textilu, který je občany odkládán spolu s komunálním odpadem. Zároveň se zvýší komfort pro občany města tak, aby pro ně sběr textilu byl co nejméně zatěžující. Za rok 2013 bylo do kontejnerů na textil umístěných na území města shromážděno 95 tun textilu, který byl po vytřídění z části předán k charitativním účelům a zbývající nevhodný textil byl využit k výrobě technických textilií. V roce 2014 bylo nashromážděno dalších více než osm desítek tun.