Ministerstvo vnitra: Granty pro činohru byly v pořádku

Ministerstvo vnitra: Granty pro činohru byly v pořádku
13.6.2014
Ministerstvo vnitra zamítlo stížnost sdružení Stop tunelům, kterou jeho jménem podal předseda sdružení Jan Kvapil.

Ministerstvo vnitra se zabývalo podnětem sdružení Stop tunelům, který napadal rozhodnutí Rady města Ústí nad Labem, kterým byly schváleny Zásady pro poskytování dotací na činohru v Ústí nad Labem pro rok 2014.

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra konstatoval, že město postupovalo plně v souladu se zákonem o obcích, když rada města stanovila v lednu 2014 podmínky pro čerpání finančních prostředků ze schváleného rozpočtu na činohru a vyhlášení výzvy na zahájení grantového řízení.

Dne 5. prosince 2013 zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2014. V něm byly vyhrazeny finanční prostředky ve výši 12 mil. Kč na činoherní činnosti. S ohledem na skutečnost, že se jedná o účelové dotace, bylo nutné stanovit podmínky pro jejich poskytnutí. Z tohoto důvodu schválila rada města dne 27. ledna 2014 dodatek k Zásadám pro poskytování dotací v oblasti kultury jako východisko k otevřenému a transparentnímu přidělování veřejných prostředků na činoherní umění ve městě Ústí nad Labem.

Výše uvedené Zásady stanovily, že žádosti o granty posoudí v rámci výběrového řízení nezávislá grantová komise. Tato komise s ohledem na svou odbornost má posoudit žádosti o grant a doporučit z předložených žádostí vhodného žadatele pro udělení grantu. Její návrh rada města má projednat a doporučit zastupitelstvu o poskytnutí grantů rozhodnout. Ze Zásad vyplývá, že výběrové řízení bylo postaveno na principu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

„Ministerstvo vnitra v postupu Rady města Ústí nad Labem nezjistilo rozpor se zákonem, a proto neshledalo důvody uplatnění dozorových opatření v rámci paragrafu 124 výše uvedeného zákona o obcích,“ uvádí se doslovně ve výrokové části tohoto stanoviska.

Paragraf 124 zákona o obcích hovoří o tom, že je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy.