Návrh rozpočtu je vyrovnaný a úsporný

Návrh rozpočtu je vyrovnaný a úsporný
4.2.2015
Rozpočet města Ústí nad Labem, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu 18. února 2015, je vyrovnaný a úsporný.

Pokud by nová politické reprezentace města na konci loňského roku nezvolila přechodnou etapu rozpočtového provizória a nepřistoupila na tvorbu rozpočtu nového, byl by rozpočet, připravený minulou politickou reprezentací města, o 90 milionů korun vyšší.

Šetřit začínají představitelé města od sebe – například rozpočet kanceláře primátora byl oproti roku 2014 zkrácen o 10 %, městské obvody snížily rozpočty o 5 %. V neinvestiční části se navýšila finanční rezerva na 10 milionů korun.

V investiční části rozpočtu byla vytvořena rezerva 50 milionů korun. Ideálně by měla sloužit jako základ úspor připravovaných na zapojení do dotačních programů Evropské unie na léta 2016–2020. Pokud to bude nezbytné, část této rezervy město využije na úhrady korekcí problematických projektů, které současná politická reprezentace města zdědila (například „zanádraží“).

V neinvestiční části rozpočtu byly například o cca 2 % navýšeny provozní výdaje všem MŠ a ZŠ. Do domovů seniorů bude zapojena dotace města ve výši 9,5 milionů korun. Díky tomuto rozhodnutí se pro domovy seniorů zároveň podaří čerpat vyšší prostředky od Ústeckého kraje v maximální možné míře.

O 3 miliony korun byla dále například navýšena kapitola odboru životního prostředí – díky tomu je garantován jak monitoring sesuvu svahu Čertovka ve Vaňově, tak svoz velkoobjemového odpadu, který v roce 2015 proběhne v Ústí nad Labem dvakrát.

Městská policie dostane navýšený rozpočet o 8 milionů korun. Po schválení rozpočtu začne nábor nových strážníků a opraví se kamery v havarijním stavu. Dále se v rozpočtu snížila položka určená pro úroky z úvěrů z 33 milionů korun na 13,3 milionů Kč díky vyjednané výhodnější úrokové sazbě z revolvingového úvěru.