Kanalizace pro Olšinky a Svádov

Kanalizace pro Olšinky a Svádov
18.2.2009
Stavbu za 57 milionů korun tam zahájila Severočeská vodárenská společnost.

   „Město na ní získalo 20,5 milionu korun formou dotace od Ministerstva zemědělství“ řekl při zahájení stavby primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata a dodal: „Investiční akcí SVS bude ve Svádově a Olšinkách dobudována souvislá kanalizační síť zakončená na čistírně odpadních vod, tak jak to vyžaduje nová legislativa. Splaškové odpadní vody od přibližně 800 obyvatel z Olšinek a Svádova budou po dokončení investiční akce odváděny na dostatečně kapacitní, nedávno zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod v Neštěmicích.“

   „Jedná se o poměrně rozsáhlou stavbu s řadou prvků náročných na výstavbu, jako například objekty čerpacích stanic a odlehčovacích komor založených pod úrovní hladiny Labe a podchod Labe ve složitých geologických podmínkách,“ doplňuje za zhotovitele Ing. Radomír Netopil, jednatel společnosti HORÁK – stavební a obchodní společnost, s. r. o.

   V současné době není v místních částech města Ústí nad Labem Olšinky a Svádov, ležících na pravém břehu Labe, vybudována souvislá kanalizační síť zakončená na ČOV. Část objektů je napojena na kanalizační systém ukončený formou kanalizačních výustí do Labe. Část objektů je odkanalizována přes septiky s přepadem do vodoteče případně jímky (žumpy) bez přepadu.

   Investiční akce SVS spočívá ve vybudování nových kanalizačních sběračů, podzemních čerpacích stanic a odlehčovacích komor.

   Stavba má být zakončena do října 2009.