Nový územní plán města

Nový územní plán města
10.5.2011
Veřejné projednání návrhu ÚP se bude konat dne 15. 6. 2011 od 15 hodin ve Velkém sále Domu kultury v Ústí nad Labem.

   Územní plán (dále jen ÚP) je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování a zpracovává se pro celé území města. Prověřuje a nově vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Na základě povinnosti stanovené novým stavebním zákonem schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem na svém jednání dne 26. 4. 2007 pořízení nového územního plánu města Ústí nad Labem. Pořizovatelem Územního plánu Ústí nad Labem je Odbor územního plánování a správy majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, zpracovatelem je Sdružení Arcadis, Casua a ing. arch. Petr Vávra.

   V současné době je zpracován návrh Územního plánu Ústí nad Labem, který byl koncem loňského roku projednán s dotčenými orgány a posouzen krajským úřadem. Na základě požadavků dotčených orgánů byl návrh ÚP upraven.

   O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se bude konat veřejné projednání. Návrh ÚP Ústí nad Labem bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 16. 5. do 15. 6. 2011. Nahlédnout do dokumentace návrhu ÚP bude možné na Odboru územního plánování a správy majetku Magistrátu města Ústí nad Labem v 6. patře, dále v Informačním středisku města Ústí nad Labem (palác Zdar, Mírové náměstí) a v neposlední řadě na webových stránkách města (www.usti-nad-labem.cz).

   Občan má právo se aktivně účastnit pořizování územního plánu. Toto právo je zajištěno zveřejňováním písemností, možností uplatnit připomínky/námitky a účastí při veřejném projednání. Každý může v průběhu vystavení návrhu ÚP, nejpozději však při veřejném projednání, uplatnit písemně své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit písemně své námitky. Uplatněné námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezené území dotčené námitkou.

   Pro uplatnění připomínek a námitek bude možné využít formuláře, které budou k dispozici během vystavení návrhu ÚP na Odboru územního plánování a správy majetku MmÚ, v informačním středisku města Ústí nad Labem a na webových stránkách města. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

   Po veřejném projednání návrhu Územního plánu Ústí nad Labem vyhodnotí pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu ÚP. Územní plán Ústí nad Labem vydá Zastupitelstvo města po ověření souladu s právními předpisy. Předpoklad vydání Územního plánu Ústí nad Labem je 3. čtvrtletí letošního roku.

   O dalším průběhu pořizování Územního plánu Ústí nad Labem jsou občané i organizace informováni prostřednictvím webových stránek Statutárního města Ústí nad Labem (www.usti-nad-labem.cz), úřední desky Magistrátu města Ústí nad Labem a Odboru územního plánování a správy majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.