O územní plán je velký zájem

O územní plán je velký zájem
3.3.2010
Téměř zaplněný velký sál Domu kultury byl včera svědkem veřejného projednání konceptu nového územního plánu města.

   Přibližně 200 Ústečanů z řad odborné i laické veřejnosti si přišlo poslechnout informace od zpracovatele konceptu a účastníci pak mohli veřejně prezentovat své připomínky a dotazy. Těch bylo několik desítek a týkaly se nejčastěji oblasti dopravy. Hovořilo se také o obchvatu Strážek, ochranných pásmech či sjezdovce na Klíši. Diskuse byla slušná a věcná.

   Primátor Kubata při projednání konceptu veřejně vyzval všechny, kterým nejsou pozemky v „návrhu“ nového územního plánu určeny pro stavbu rodinných domů, aby své žádosti o změnu předložili přímo jemu nebo svým zastupitelům. „Jsem velice překvapen, kolik lidí sem dnes přišlo. Je to velmi příjemné překvapení, které dokazuje, že ústecká veřejnost chápe obrovský význam územního plánu“, uvedl Kubata.

   Územní plán je pro rozvoj každého města velmi důležitým dokumentem, který komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho uspořádání a koordinuje výstavbu a jiné činnosti v území s ohledem na zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot. Pro město je velmi důležitý také proto, že je nezbytnou podmínkou pro získání peněz z veřejných prostředků a z dotačních titulů při realizaci často nákladných záměrů a projektů města. Prověřuje a nově vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Velmi důležité je, že řeší také koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci krajiny apod. Nový územní plán Ústí nad Labem si klade za cíl zajistit podmínky hospodárného využití území a zároveň usiluje o ochranu krajinných hodnot.

   „Možná se ptáte, proč město nový územní plán zpracovává. Odpověď je jednoduchá - protože ten stávající a dosud platný je už z roku 1996. Během téměř čtrnácti let, které už od té doby uběhly, byl ale doplněn desítkami změn, které byly pořízeny převážně na žádost soukromých investorů nebo vlastníků pozemků. Při takovém množství změn už ztrácí stávající územní plán na přehlednosti a vyvolává potřebu vytvoření nového územního plánu města. A v neposlední řadě ukládá nový stavební zákon povinnost pořídit nový územní plán tím, že omezil platnost stávajících územních plánů maximálně do konce roku 2015“, řekl primátor.

   Písemné připomínky veřejnosti ke konceptu územního plánu přijímá město až do 17. března 2010.