Odumírání smrků pichlavých

Odumírání smrků pichlavých
22.5.2015
V regionu odumírá velké množství smrků pichlavých, pomoci mohou ochranná opatření. Silně napadené stromy je možno i kácet na základě oznámení.

Magistrát města Ústí nad Labem se hledáním příčiny odumírajících smrků pichlavých zabývá již několik týdnů. Odbor životního prostředí se obrátil na několik výzkumných ústavů a institucí, mimo jiné i na Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Na území města Ústí nad Labem byly odebrány vzorky z napadených stromů a Magistrát města Ústí nad Labem obdržel 19. května 2015 první výsledky šetření od Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.,

Výsledky jasně potvrzují, že se jedná o polyetiologické (způsobeno více faktory) onemocnění smrků pichlavých. Dominujícím faktorem je přemnožení mšice smrkové. Celkové poškození je však komplexem dalších faktorů vázaných na různá zátěžová stanoviště a které působí v součinnosti, nebo v určité posloupnosti.

V posudku stavu vyplývá, že stromy mohou mít celou řadu aktuálně skrytých poškození a nevratných změn v oblasti fyziologie a lze předpokládat setrvačnost následných projevů v dalších vegetačních obdobích.

Lze předpokládat, že méně napadené stromy postupně zregenerují. V případě, že stromy mají dobrou vitalitu a nedojde po několik vegetací k opětovnému napadení mšicí, může u takovýchto méně napadených jedinců dojít k zlepšení vzhledu (symptomy opadu jehlic vizuálně vymizí). U silně napadených stromů je poškození nestandardní a má pravděpodobně nevratný charakter.

Doporučená ochranná opatření:

U méně napadených stromů lze aplikovat insekticidy povolené k hubení mšic, např. MOSPILAN 20 SP, PIRIMOR 50 wg, FAST K apod. Tímto lze omezit případně zastavit sání neokřídlených populací mšice. Zreznuté a poškozené jehličí se však již neobnoví.

Dále je možno u takových dřevin podpořit růst letorostů biologickým preparátem Bioalgeen S80 v koncentraci 1:100, který se aplikuje postřikem rovnoměrně po celé ploše koruny opakovaně 3x za deset dní, postřik je nutno provádět v podmračném prostředí nebo navečer a dále podpořit vyzrávání letorostů kombinovaným hnojivem s obsahem fosforu a draslíku na přelomu září a října. Případně lze ještě podpořit rozvoj kořenové soustavy a zvýšení sorpční schopnosti kořenů přípravkem ECTOVIT.

Ochranná opatření zajišťuje vlastník stromů.

Kácení napadených stromů:

Silně napadené stromy je možno kácet dle ust. § 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, i v době vegetace za předpokladu, že na stromě nehnízdí volně žijící ptáci. Oznámení o kácení dřevin se podává příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny minimálně 15 dnů před kácením.

Oznámení musí obsahovat:

-identifikaci oznamovatele (jméno, příjmení, bydliště a datum narození vlastníka pozemku)

-identifikaci dřevin (druh, obvod kmene ve 130 cm, pozemková parcela, katastr)

-důvod kácení (tj. poškození mšicí) musí být doložen fotodokumentací

-přiložen musí být snímek z katastrální mapy, ve které je strom zakreslen

Oznámení se zasílá v okrese Ústí nad Labem:

-na území chráněných krajinných oblastí České středohoří a Labské pískovce na Agenturu ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Ústecko, Michalská 14, 415 00 Litoměřice

-mimo území chráněných krajinných oblastí na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem.

V případě dalších dotazů se lze obrátit na Ing. Jitku Novákovou, referentku ochrany přírody a krajiny Magistrátu města Ústí nad Labem, tel. 475 271 702, e-mail : jitka.novakova2@mag-ul.cz

K oznámení lze použít formulář uvedený - zde -