Podpora projektů předložených ZŠ a MŠ

Podpora projektů předložených ZŠ a MŠ
7.11.2013
Rada města schválila materiál předložený primátorem města, který se týkal finanční podpory projektů 10 ZŠ a MŠ zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem.

Každý projekt byl podpořen částkou 10 000 korun, celkem bylo radou města uvolněno 100 000 korun. Projekty byly školskými zařízeními předkládány v rámci výzvy primátora města a svým zaměřením se vztahují k prevenci kriminality.

Děti a mládež jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin. Denně se mohou setkávat s řadou sociálně patologických jevů a bez pomoci svého okolí jen těžko reagovat na vzniklé situace. Cílem je podpořit ty školy a školky, které aktivně připravují a zpracovávají možnosti pro zlepšení situace a zaměřují se na prevenci,“ řekl primátor Vít Mandík.

Podpořené projekty se týkají šesti mateřských škol a čtyř základních škol, realizovány budou do konce letošního roku. V rámci komise prevence kriminality již bylo podpořeno 10 jiných projektů škol a školek celkovou částkou 115 tis. Kč.

MŠ Škroupova
Projekt: Sportování, to nás baví
Jedná se o podporu sportovních aktivit dětí. Cílem je odstranit kriminální a rizikové chování a motivovat děti ke zdravému životnímu stylu. Dále snížit příležitosti a podněty k páchání trestných činů, eliminovat sociálně nežádoucí jevy, zvyšovat sebevědomí dětí, pocit bezpečí a zlepšení kvality života v mateřské škole.

MŠ Vyhlídka
Projekt: Školní bus je kamarád, ukáže ti, co máš znát
Příjemnou a hravou formou bez spěchu a stresu vést nejmladší děti k zásadám správného cestování.

MŠ Vojanova
Projekt: Kdo už viděl Čadimůru
Projekt je zaměřen na prevenci projevů agresivity, rasové nesnášenlivosti a škodlivosti legálních i nelegálních drog na lidský organismus. Cílem je, aby si děti utvořily základní představu o pravidlech chování a společenských normách.

MŠ Centrum
Projekt: Prevence sociálně patologických jevů – Týden ponaučení a zábavy
Cílem je rozvíjet u dětí takové činnosti, které vedou k osvojení zdravého životního stylu. Dítě by mělo odhadnout rizika ohrožující zdraví a uvědomovat si důsledky svého jednání. Projekt vhodnou formou děti motivuje k pohybu a kreativitě. Snahou je dále rozvíjet u dětí tělesnou zdatnost, pohybové dovednosti, tvořivost, estetické cítění a pozitivní vztah k okolnímu světu.

MŠ Motýlek
Projekt: Kdo si hraje - nezlobí
Hlavním cílem předloženého projektu je snižování míry a závažnosti trestní činnosti a zvyšování pocitu bezpečnosti občanů, kteří se v této lokalitě cítí ohroženi - tzn. předcházet páchání trestné činnosti, což je nejdůležitější součástí eliminace sociálně patologických jevů.

MŠ 5. května
Projekt: Kdo sportuje, nezlobí
Cílem projektu je rozšíření stávajícího vzdělávacího programu a minimálního preventivního programu mateřské školy o nové aktivity zaměřené na prevenci rozvoje rizik směřujících k trestné činnosti, kriminálnímu chování a k sociálně nežádoucímu a rizikovému chování (agrese, šikana, závislostní chování, rizikové chování, apod.).

ZŠ a MŠ Nová
Projekt: Sportem proti drogám a kriminalitě II
Cílem projektu je navázání na projekt realizovaný v průběhu školního roku 2012/2013. Hlavním úkolem je opět dostat mládež a žáky ze sídliště na Kamenném Vrchu a místo bezcílného bloumání po sídlišti je zapojit do sportovních aktivit, tak aby se v sídlišti neúčastnili závadového jednání.

ZŠ Vinařská
Projekt: Nový začátek velkého přátelství
Cílem je pomocí sociálních her vytvořit správně fungující kolektiv. Formou adaptačního pobytu chceme žákům umožnit poznat sebe navzájem i svého třídního učitele jinak, než jen ve školním prostředí. Zdravé třídní klima dokáže předcházet výskytu patologických jevů. Naší snahou je zapojovat do kolektivu všechny žáky třídy a tím předcházet šikaně.

ZŠ a ZUŠ Husova
Projekt: Eliminace nežádoucích jevů v rámci inkluzivního vzdělávání
Projekt je určen pro žáky II. stupně základní školy. Ve formě besedy, workshopu a praktické ukázky bude žákům přiblíženo téma migrace a problematika sociálně kulturního znevýhodnění a další následky, které může dané téma obsahovat.