Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad
18.6.2014
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad je 30. června.

Poplatek za komunální odpad mají do 30. června povinnost zaplatit všichni občané s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem.

Výjimka se týká dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1. 1. 2013 (v předchozích letech se poplatek vybíral dle dříve platných OZV). Vyhláška je zveřejněna také na www.usti-nad-labem.cz v oddíle veřejná správa – vyhlášky města.

Poplatková povinnost zůstává stejná, výše poplatku je 500 Kč na 1 občana a rok, termín splatnosti je do 30. června každého běžného roku.

Poplatek je možné uhradit na bankovní účet č. 882833329/0800 nebo v hotovosti v pokladně inkasního oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem). Poplatek je možné uhradit i prostřednictvím SIPO.

Pokud bude poplatek placen na více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní odd. Magistrátu města Ústí nad Labem vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1. 1. 2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné změny oproti původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova. Pokud poplatek bude hrazen za více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.

Pokud poplatek nebude zaplacen do 30. 6. běžného roku, bude zvýšen až na trojnásobek.

Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou.

Pokladní hodiny:

Pondělí   8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Úterý      8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Středa    8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek   8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Pátek     8:00 - 11:00

Adresa:

Magistrát města Ústí nad Labem

finanční odbor, inkasní oddělení

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

Kontakt:

475 271 575, 475 271 594

475 271 596, 475 271 551

475 271 111, 475 271 656

ivana.vitova@mag-ul.cz