POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
1.6.2015
Začíná poslední měsíc, kdy je možné uhradit bez navýšení poplatek za komunální odpad, termín splatnosti je 30. června.

Poplatek za komunální odpad mají do 30. června povinnost zaplatit všichni občané s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem.

Výjimka se týká dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1. 1. 2013 (v předchozích letech se poplatek vybíral dle dříve platných OZV). Vyhláška je zveřejněna také na www.usti-nad-labem.cz v oddíle veřejná správa – vyhlášky města.

Poplatková povinnost zůstává stejná, výše poplatku je 500 Kč na 1 občana a rok, termín splatnosti je do 30. června každého běžného roku.

Poplatek je možné uhradit na bankovní účet č. 882833329/0800 nebo v hotovosti v pokladně inkasního oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem). Poplatek je možné uhradit i prostřednictvím SIPO.

Pokud bude poplatek placen na více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní odd. Magistrátu města Ústí nad Labem vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1. 1. 2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné změny oproti původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova. Pokud poplatek bude hrazen za více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.

Pokud poplatek nebude zaplacen do 30. 6. běžného roku, bude zvýšen až na trojnásobek.

Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou.
Pokladní hodiny:
Pondělí 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 11:00
Adresa:
Magistrát města Ústí nad Labem
finanční odbor, inkasní oddělení
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
Kontakt:
475 271 575, 475 271 594
475 271 596, 475 271 551
475 271 111, 475 271 656
ivana.vitova@mag-ul.cz