Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad
22.5.2013
Poplatek za komunální odpad mají do 30. června povinnost zaplatit všichni občané s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem.

Výjimka se týká dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1.1.2013 (v předchozích letech se poplatek vybíral dle dříve platných OZV). Vyhláška je zveřejněna také na www.usti-nad-labem.cz v oddíle veřejná správa – vyhlášky města.

Ve srovnání s předchozím rokem 2012 zůstává poplatková povinnost stejná. Výše poplatku je 500 Kč na 1 občana a rok. Změnil se však termín splatnosti - poplatek je splatný do 30.června každého běžného roku (do konce roku 2012 byla splatnost do 30. září) a to na bankovní účet č. 882833329/0800 nebo v hotovosti v pokladně inkasního oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem). Poplatek je možné uhradit i prostřednictvím SIPO, spojovací číslo je však nutné nahlásit do 10. května příslušného roku, kdy se poplatek hradí.

Pokud bude poplatek placen na více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní odd. Magistrátu města Ústí nad Labem vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1. 1. 2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné změny oproti původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova. Pokud poplatek hradíte za více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.

Pokud poplatek nebude zaplacen do 30. 6. běžného roku, bude mu zvýšen až na trojnásobek, tj. z 500 Kč se poplatek zvýší na 1 500,- Kč.

Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou.

Pokladní hodiny :

Pondělí

8,00 – 11,00

13,00 – 17,00

Úterý

8,00 – 11,00

13,00 – 15,00

Středa

8,00 – 11,00

13,00 – 17,00

Čtvrtek

8,00 – 11,00

13,00 – 15,00

Pátek

8,00 – 11,00

Adresa:

Magistrát města Ústí nad Labem

 

finanční odbor, inkasní oddělení

 

Velká Hradební 2336/8

401 00

Ústí nad Labem

tel. 475 271 575

475 271 594

475 271 596

475 271 551

475 271 111

475271656

e-mail: ivana.vitova@mag-ul.cz