Poplatek za odpad bez sankcí do září

Poplatek za odpad bez sankcí do září
3.9.2013
Poplatek za komunální odpad mohou občané Ústí nad Labem zaplatit až do konce září. Nehrozí jim za to sankce z prodlení.

Podle novelizované vyhlášky je poplatek splatný k 30. červnu, ale vzhledem k povodňové situaci rozhodlo vedení města o odpuštění sankcí všem, kteří zaplatí do 30. září.

Poplatek za komunální odpad mají povinnost zaplatit všichni občané města s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem s výjimkou dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1. 1. 2013, která je zveřejněna na www.usti-nad-labem.cz v oddíle veřejná správa – vyhlášky města.

Výše poplatku zůstala stejná 500 Kč na 1 občana a rok. Zaplatit je třeba na bankovní účet č. 882833329/0800 nebo v hotovosti v pokladně inkasního oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem). Poplatek je možné uhradit i prostřednictvím SIPO, spojovací číslo je však nutné nahlásit do 10. května příslušného roku, kdy se poplatek hradí.

Pokud poplatek nebude zaplacen ve stanoveném termínu, bude zvýšen až na trojnásobek, tj. z 500 Kč se poplatek zvýší na 1 500,- Kč. Pokud bude poplatek placen na více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní odd. Magistrátu města Ústí nad Labem vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1.1.2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné změny oproti původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova. Pokud poplatek hradíte za více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.

Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou.

Pokladní hodiny :

Pondělí

8,00 – 11,00

13,00 – 17,00

Úterý

8,00 – 11,00

13,00 – 15,00

Středa

8,00 – 11,00

13,00 – 17,00

Čtvrtek

8,00 – 11,00

13,00 – 15,00

Pátek

8,00 – 11,00

Adresa :

Magistrát města Ústí nad Labem

tel. 475 271 575

475 271 594

 

finanční odbor, inkasní oddělení

475 271 596

475 271 551

 

Velká Hradební 2336/8

475 271 111

475271656

401 00

Ústí nad Labem

e-mail : ivana.vitova@mag-ul.cz