Primátor intenzivně řeší situaci v Předlicích

Primátor intenzivně řeší situaci v Předlicích
14.9.2011

Na základě prvotní informace o požáru domu v Řeháčkově ulici se primátor Mandík ve čtvrtek 8.9.  sešel se zástupcem předlických obyvatel. V průběhu intenzivního dvouhodinového jednání byl podrobně informován o současné situaci v inkriminované ulici a dalších částí Předlic.

Již v pátek byl primátor Mandík navštívit Předlice a v pondělí provedl za asistence ředitele Městské policie a tajemníka ústeckého magistrátu v několika problémových lokalitách místní šetření, na  kterém se podrobně seznámil se situací v této městské části a pohovořil s místními obyvateli z Řeháčkovy ulice. Právě v této ulici nařídil stavební odbor vlastníkovi stržení objektu. Vzhledem k předpokládané nečinnosti  vlastníka, bude třeba, aby došlo k urychlenému jednání ze strany města. Primátor Mandík považuje situaci za velmi závažnou, a proto navrhl demolici objektu. „Domnívám se, že přestože objekt má svého vlastníka, bude nutné, aby byl zbourán na náklady města, což bude vyžadovat mimořádné finanční zdroje,“ uvedl primátor Mandík.


Na základě zjištěných skutečností bylo primátorem Mandíkem a náměstkyní primátora  Kailovou neprodleně svoláno jednání Pracovní skupiny pro Předlice. Úterní pracovní skupiny se zúčastnili zástupci Magistrátu města Ústí nad Labem (stavebního odboru, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a odboru životního prostředí), Městské policie, Policie ČR, Krajské hygienické stanice, Úřadů městských obvodů a neziskových organizací (Člověk v tísni, DRUG – OUT Klub). Bylo projednáno několik problematických oblastí: špatný stavebně technický stav několika objektů v lokalitě Předlice, výskyt černých staveb, zakládání černých skládek, bezdomovectví, příliv nových romských rodin, zvýšená kriminalita a výskyt sociálně patologických jevů. V reakci na připomínky a diskuzi bylo naplánováno provedení opakovaných kontrol ubytoven a vybraných obytných domů s nájemními byty pro sociálně vyloučené obyvatele, které proběhnou v nejbližších měsících. Se starostkou a místostarostou ÚMO – Střekov bylo dohodnuto, že první kontrolovanou ubytovnou bude ubytovna v Purkyňově ulici na Střekově. Další jednání pracovní skupiny budou pokračovat v pravidelných intervalech.

„Situace v Předlicích bude vyžadovat dlouhodobé koncepční řešení, v lednu letošního roku bylo Radou města odsouhlaseno prodloužení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, jejímž úkolem je společná příprava Strategického plánu pro řešení problémů sociálně vyloučených lokalit na území Ústí nad Labem. V přípravě je také společný projekt města Ústí nad Labem a Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem s názvem UNIVERZITA PŘEDLICE. “ dodal primátor Mandík.