Primátor zahájil konferenci učitelů angličtiny

Prestižní konference s mezinárodní účastí se konala v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jednalo se o již sedmý ročník této konference, který byl organizován Asociací učitelů anglického jazyka v České republice. V průběhu konference mohli účastníci absolvovat bohatý program, složený z plenárních zasedání řešících aktuální problémy oboru, workshopů a  kulatých diskuzních stolů.

Primátor při svém zahajovacím projevu ocenil, že je tato významná konference pořádána právě na půdě UJEP a vyzdvihl roli vzdělání v dnešní společnosti.

"Jazykové vzdělávání je svým významem nezastupitelná oblast, která nám obzvláště dnes, v moderní rychlé době, otevírá brány do celého světa. Z tohoto důvodu je zapotřebí věnovat jazykovému vzdělávání náležitou pozornost a tuto pedagogickou oblast podporovat", řekl mimo jiné Jan Kubata.