Rada města se nerozpadla

Rada města se nerozpadla
21.3.2016
Rada města Ústí nad Labem může nadále fungovat ve faktickém složení čtyř ze sedmi členů, a to do doby konání nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem.

Na základě nastalých skutečností a v návaznosti na dezinterpretaci těchto skutečností ze strany většiny médií uvádíme stručné právní stanovisko právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem:

Dle ust. § 101 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o obcích) je rada obce schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Zákon o obcích tak explicitně neuvádí, jestli se nadpoloviční většina všech členů rady obce počítá ze stanoveného počtu členů rady, či z fakticky obsazených postů radních. Analogicky zákon o obcích řeší problematiku poklesu počtu zastupitelů v případě zastupitelstva (§ 87 zákona o obcích), kdy je shledáno, že počet je potřeba stanovit s přihlédnutím k fakticky obsazeným pozicím.

Dále § 100 odst. 1 zákon o obcích uvádí, že poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi (primátorovi).

Ust. § 100 odst. 1 tak počítá se situací, kdy může dojít k poklesu členů rady obce pod 5 a stanoví lhůtu k „nápravě“ tohoto stavu nejbližším zasedáním zastupitelstva. V onom mezidobí není fungování rady obce explicitně zákonem o obcích zakázáno. Z tohoto důvodu a za analogického použití § 87 zákona o obcích je závěr, že Rada města Ústí nad Labem může fungovat i v omezeném počtu čtyř radních, a to až do doby nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Pokud by na tomto nejbližším zasedání zastupitelstva nedošlo k dovolení uvolněných míst v Radě města Ústí nad Labem, přešla by ex lege pravomoc Rady města na Zastupitelstvo města.

Rada města Ústí nad Labem tak může nadále fungovat ve faktickém složení čtyř ze sedmi členů, nicméně pouze do doby konání nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem.

K platnému usnesení takto fakticky obsazené Rady města je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech fakticky obsazených pozic, což v tomto případě znamená souhlasu minimálně tří ze čtyř radních. Není tedy pravda, že by se Rada města jako taková rozpadla a byla by nefunkční, resp. bez pravomocí.

Tento výklad je podpořen i názorem Ministerstva vnitra ČR v obdobné věci ze dne 18. 1. 2016.