Radní podpořili projekty škol a školek

Radní podpořili projekty škol a školek
24.9.2013
Radní města schválili finanční dotaci ve výši 115 tis. Kč pro deset základních a mateřských škol na projekty v rámci prevence kriminality. Prostředky budou poskytnuty z fondu primátora.

V červnu letošního roku byla uveřejněna výzva k předložení žádosti o finanční podporu z fondu primátora statutárního města Ústí nad Labem v roce 2013. Výzva byla určena pro školy a školky zřizované městem Ústí nad Labem. Žadatelé předkládali projekty zaměřené na prevenci kriminality. Celkem se přihlásilo 20 subjektů. Komise prevence kriminality posuzovala projekty a doporučila radě města ke schválení 10 projektů, které splňovaly podmínky výzvy.

„Předcházet kriminální činnosti lze nejlépe prevencí a výchovou. Tento dotační titul má za úkol podpořit základní a mateřské školy v jejich snaze vzdělávat a upozorňovat mládež na rizika, kterým mohou na ulici, ale i doma a ve škole dnes a denně čelit. Věřím, že projekty budou přínosem nejen pro děti, ale i veřejnost.“ okomentoval výzvu primátor Mandík.

Jednotlivé projekty budou podpořeny částkou 11,5 tis. Kč. Realizace projektů proběhne do konce letošního roku.

MŠ Pohádka
Projekt: Učíme se, zkoumáme – v dopravě se vyznáme …
Projekt je zaměřen na výchovu a prevenci předškolních dětí v oblasti bezpečné pohybové a sportovní aktivity. Cílem je nabídnout pohybové, výchovně vzdělávací a volnočasové aktivity vztahující se ke zdraví a dále oslabení rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání.

MŠ Zvoneček
Projekt: Tady se nedotýkej
Cílem je získání osobní samostatnosti dětí a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí. V projektu půjde o seznámení dětí s riziky a možnými nebezpečími a nástrahami, se kterými se mohou setkat kolem sebe, jedná se zejména o šikanu a sexuální násilí na dětech.

MŠ Kameňáček
Projekt: Nebojím se říkat NE!“
Posilovat u dětí pocit bezpečí, nebát se říkat "ne" a eliminovat tak nežádoucí sociálně patologické jevy jako jsou šikana, drogy, zneužívání léků. Usilovat se bude o snižování majetkové a násilné kriminality a vytváření u dětí povědomí o jednotlivých aspektech prevence rizikového chování (základy zdravého životního stylu a vztahy jako takové).

ZŠ a MŠ SNP
Projekt: Dokážu říci NE!
Projekt se soustředí na prevenci sociálně-patologických jevů. Je zacílen na účinnou obranu proti užívání lehkých drog (alkohol, cigarety), šikanu a kyberšikanu. Cílem projektu je naučit žáky odmítnout návykovou látku, předcházet šikaně a kyberšikaně, předejít vyloučení žáka z kolektivu a eliminovat vznik šikany, dokázat pracovat v týmu, najít kompromis, asertivně řešit konflikty, být zodpovědný sám za sebe a své jednání.

ZŠ a MŠ Jitřní
Projekt: Bezpečně do školy i ze školy
Projekt bude zaměřen na podporu eliminace sociálně nežádoucích jevů, podporu pozitivních postojů v životě, zlepšení sociálních dovedností, ochranu člověka během mimořádných událostí, předcházení páchání trestné činnosti, posílení pocitu bezpečí dětí a žáků.

ZŠ Mírová
Projekt: Kriminální fragmenty II. – Exkurze, beseda s MP a divadelní představení „Konference ve Wannssee“
Cílem projektu je představit žákům téma "Ztráta svobody". Bude se jednat o exkurzi do Vazební věznice Litoměřice a besedu se zástupci věznice. Dále se žákům představí problematika konference z roku 1942, kdy bylo během 1 hodiny rozhodnuto o osudu milionů židů - "Konference ve Wannsee" (Činoherní studio, Ústí nad Labem). Proběhne beseda s městským policistou na půdě školy.

ZŠ Hlavní
Projekt: S Gypsy to dokážeš
Cílem je eliminace sociálně nežádoucích jevů a poukázat na skutečnost, že se dá žít bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese a kriminality. Během realizace projektu se žáci setkají s hudebníkem romského původu, který se podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti s dalšími variantami rizikového chování. Snahou je inspirovat a motivovat žáky k pozitivnímu, zdravému životnímu stylu, navést je na správnou a bezpečnou cestu při řešení zátěžových situací, přispět k příznivému psychosociálnímu klimatu ve škole a k formování občanských postojů žáků.

ZŠ Vojnovičova
Projekt: Deštník – ve škole i v přírodě
Cílem je zvýšit informovanost žáků v problematice sociálně patologických jevů a vybavit schopností správně se rozhodnout a připravit je do budoucího života. Formou mnoha modelových situací se žáci budou učit poznávat sami sebe a zároveň i své spolužáky, tolerovat jeden druhého a přijmout názor svého kamaráda. Žáci se dále budou učit správně využívat volný čas a umět odolávat návykovým látkám a dalším sociálně patologickým jevům.

ZŠ Stříbrnická
Projekt: Peer program – vrstevnický program“ Žáci sobě preventisty“
Žáci budou vytvářet video spoty a animace s tématikou prevence rizikového chování. Video spoty budou promítány na velkoplošné obrazovce v prostorách školy. Cílem je upozornit na rizika, která číhají na sociálních sítích (facebook, twitter,…) a dále na kyberšikanu, drogovou tématiku, porušování lidských práv, prevence úrazů, bezpečnost silničního provozu a chování člověka v mimořádných situacích (povodně, občanské nepokoje…).

ZŠ Pod Vodojemem
Projekt: Řešení sociálně patologických jevů – Primární prevence pro děti a učitele
Seznámení dětí s možnostmi, které mohou využívat v případě problémů. Dětem bude představena nabídka služeb a organizací, které pomáhají při řešení domácího násilí, šikany, zneužívání či jiných problémů. Pro děti budou připraveny přednášky pozvaných odborníků z různých organizací. Dále bude vytvořeno informační zázemí pro učitele, kteří s výše uvedenými jevy přicházejí do styku. Škola bude realizovat pilotní zkušební projekt přítomnosti psychologa na škole.