Stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání
3.2.2014
Město Ústí nad Labem podalo stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci údajné likvidace Činoherního studia:

Česká televize v rozsáhlých příspěvcích ve zpravodajském vysílání 1. 2. 2014 uváděla hrubě nepravdivé a neobjektivní údaje a porušila zásady vyváženosti, když neumožnila městu Ústí nad Labem, aby se k prezentovaným lživým informacím vyjádřilo.

V pořadech Události na ČT 1 a Události v kultuře na ČT 24 bylo opakovaně uváděno tvrzení, že město Ústí nad Labem svým jednáním ohrožuje existenci Činoherního studia v Ústí nad Labem a vede jej k likvidaci.

K tomuto nesmyslnému tvrzení je nutno uvést, že Činoherní studio neexistuje již od roku 2010. Tato příspěvková organizace města Ústí nad Labem byla totiž zrušena usnesením Zastupitelstva města č. 514/10 ze dne 22. 4. 2010.

Důvodem likvidace Činoherního studia byl tehdejší požadavek divadelníků, aby byl divadelní provoz převeden do nestátní neziskové organizace Činoherní divadlo, o.p.s. Bývalé vedení města tehdy pronajalo nově vzniklé obecně prospěšné společnosti budovu divadla a zajistilo pro ni usnesením Zastupitelstva č. 210/08 na tříleté období 2009-2011 každoročně dotaci ve výši 10,5 milionu korun.

Součástí „odstátnění“ ústecké činoherní studiové scény byla také dohoda, že se nový subjekt během přechodného tříletého období připraví na nový způsob financování z dotací a grantů a že díky vícezdrojovému financování poklesne příspěvek města. Od roku 2012 nemá tedy město Ústí nad Labem vůči společnosti Činoherní divadlo, o.p.s., žádné právní závazky a povinnosti.

Není také pravda, že by město nečekaně změnilo pravidla financování Činoherního divadla, o.p.s. Žádná taková pravidla neexistovala, a proto je nebylo možné změnit. Skutečností je, že město vyhlásilo otevřený a transparentní grantový program na podporu činoherního umění a společnost Činoherní divadlo, o.p.s., díky němu mohla v roce 2014 získat 12 milionů korun na úhradu provozních nákladů.

Ohradit se musíme také proti zcela nepravdivé informaci, že Činoherní divadlo, o.p.s., nemělo žádné prostředky na provoz, a proto byl ředitel nucen k 31. 1. divadlo uzavřít. Předseda správní rady Činoherního divadla o.p.s. redaktorce ČT paní Tachecí jasně sdělil, že divadlo má k 31. 1. na účtech a v pokladně k dispozici 1,25 milionu korun, což stačí na průběžné hrazení provozních nákladů do poloviny března, tedy do doby, kdy měla společnost (obdobně jako v předchozích letech) obdržet dotaci. Tato zásadní informace však byla ve zpravodajství zamlčena.

Město Ústí nad Labem nenese žádnou právní zodpovědnost za hospodaření společnosti ani za stav jejích účtů. Přesto by divadlu poskytlo v případě potřeby přechodnou výpomoc, pokud by jí bylo třeba a pokud by se na město s takovou žádostí ředitel Činoherního divadla, o.p.s., obrátil. Rada města tak v prosinci 2013 například vyhověla žádosti společnosti o snížení nájemného v budově divadla o 402.950 Kč ročně. Ředitel však zvolil cestu nesmyslné a zbytečné nátlakové akce a připravil diváky o představení, na která se těšili.

Pokud by Česká televize poskytla v rámci vyváženosti v pořadu Události v kultuře stejný prostor představitelům města, jako jej poskytla představiteli společnosti Činoherní divadlo, o.p.s., pak by se diváci dozvěděli, že si město tradice bývalého Činoherního studia váží a že bude i nadále podporovat divadelní soubory, které ve městě působí nyní a přinášejí obyvatelům města kvalitní umělecké zážitky.