Upozornění pro dopravce na změny v předpisech

Upozornění pro dopravce na změny v předpisech
22.1.2013
Týká se dopravců podnikajících v silniční motorové dopravě velkými vozidly (nákladní vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a osobní vozidlo pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem upozorňuje, že na základě změny zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 6. 2012 došlo k některým podstatným změnám a zpřísnění podmínek v provozování koncesované živnosti silniční motorová doprava nákladní a osobní velkými vozidly.

Jedná se o povinnost doložit doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti se změněným rozsahem (názvem) živnosti „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozována vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, a to:
a) doklady osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení
b) doklady osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla
c) doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti
d) pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k podnikateli skutečnou vazbu, doklady o této vazbě.

Podnikatelé v dopravě provozované velkými vozidly, pokud ji chtějí i nadále provozovat, jsou povinni do 1. 6. 2013 požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit výše uvedené doklady živnostenskému úřadu. Neučiní-li tak, živnostenský úřad změní rozsah předmětu podnikání u nákladní dopravy na „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a u osobní dopravy na „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

Tyto změny se netýkají dopravců provozujících silniční motorovou dopravu nákladními vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 tuny včetně, osobními vozidly do 9 osob včetně řidiče a taxislužby.