Ústí není ke spalování kalů lhostejné

Ústí není ke spalování kalů lhostejné
15.11.2011
Náměstkyně primátora Helena Kubcová již podnikla prvotní nezbytné kroky pro zajištění maximální informovanosti občanů města o vývoji v této kauze.

Uvědomuji si, nakolik je toto téma pro občany našeho města a regionu důležité. Snažím se proto o zajištění co nejobjektivnějšího informování občanů našeho města o možných dopadech spoluspalování kalů z ostravských lagun v cementárně Lafarge Cement a.s. v Čížkovicích na lidské zdraví,“ uvedla k věci náměstkyně Kubcová.

Bezprostředně po zveřejnění prvního článku v Ústeckém deníku s názvem: "Seznamte se! Furan! Částice, která vás zřejmě zahubí" se obrátila náměstkyně Kubcová na následující kompetentní místa:
- na Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (OŽPZ KÚ ÚK) s žádostí o stanovisko ke článku paní redaktorky Vojtové. OŽPZ KÚ ÚK zveřejnilo stanovisko k tomuto článku již v pondělí 7. 11. na webových stránkách Ústeckého kraje.
- následně se náměstkyně obrátila na odbor ochrany ovzduší MŽP ČR s žádostí o stanovisko k možnosti vývinu furanů v cementářské peci Lafarge Cement a.s. a k problematice možnosti ohrožení zdraví obyvatel žijících v našem regionu. Odpověď MŽP ČR v současné době očekáváme.
Dále si paní náměstkyně nechala ověřit, z hlediska plánovaného spalování stabilizovaných kalů z ostravských lagun starých zátěží (resp. alternativního paliva Geobal 4) v čížkovické cementárně následující:
- Zda má provoz Lafarge Cement a.s. v Čížkovicích stanoveny emisní limity na úrovni nejlepších dostupných technik, i pro spoluspalování odpadů. Obdržela informaci, že soudní znalec ochrany ovzduší potvrdil České inspekci životního prostředí již v roce 2003, že spoluspalování odpadů v Čížkovické cementárně nemůže mít významný vliv na kvalitu ovzduší a odborně způsobilá osoba stanovená ministerstvem životního prostředí prohlásila, že emise z provozu Lafarge Cement a.s. jsou stanoveny na úrovni BAT technologií. Emise pro cyklické uhlovodíky jsou stanoveny na úrovni méně než 1 nanogram/m3 vypouštěných spalin. U furanu se tedy jedná o množství srovnatelné se spalováním tuhých paliv v běžných kotlích rodinných domků, či emisí vznikajících při kuchyňské tepelné úpravě zeleniny.
- Zda provoz Lafarge Cement a.s. stanovené emisní limity plní. Na základě kontrol emisí z provozu, pečlivě prováděných KÚ ÚK a ČIŽP, byla náměstkyně ubezpečena, že stanovené emisní limity čížkovická cementárna plní.
- Zda spoluspalováním předmětných kalů může dojít k ohrožení plnění stanovených emisních limitů. Oprávněnými kontrolními orgány provozu Lafarge Cement a.s. v Čížkovicích, Krajským úřadem Ústeckého kraje, i Českou inspekcí životního prostředí, byla náměstkyně ubezpečena, že pravděpodobně nikoli, ale že tato skutečnost bude pochopitelně ověřena při spalovací zkoušce.

Souběžně se náměstkyně obrátila i na generálního ředitele Lafarge Cement a.s. s žádostí o jeho stanovisko ke spoluspalování kalů z lagun starých zátěží Ostrama. Dnešního dne jsem obdržela ubezpečení pana ředitele o provedení nezávislé spalovací zkoušky pod odborným dohledem ČIŽP nezávislé akreditované laboratoře i veřejnosti a obdržela jsem zároveň i nabídku k účasti zástupců města v orgánu dohledu.
Dle sdělení pana ředitele se v Lafarge cement a.s. nyní konají mimořádné dny otevřených dveří, a to každý pracovní čtvrtek od 16.00 hod. do 18.00 hod na které je možné se zaregistrovat na webových stránkách www.lafarge.cz.

Protože je bytostným zájmem města moci podat svým obyvatelům úplné, přesné a objektivní informace, v mojí reakci na tuto odpověď jsem požádala pana ředitele o zajištění zpracování aktuální podrobné rozptylové studie pro celou oblast, která by mohla být dotčena emisemi z provozu Lafarge Cement a.s. v Čížkovicích, a o navazující zajištění odborného zpracování hodnocení zdravotních rizik,“ doplnila informace náměstkyně Kubcová.

O dalších doručených odpovědích, podkladových materiálech a výsledcích Vás bude město Ústí nad Labem operativně informovat.