V Užíně se budou muset kácet stromy

V Užíně se budou muset kácet stromy
14.2.2011
Magistrát města Ústí nad Labem obdržel žádost společnosti CPI - Land Development, a.s., o povolení pokácení 108 stromů rostoucích na p.p.č. 785/3 a 898/349 v k.ú. Všebořice.

   Jako důvod ke kácení žadatel uvedl, že stromy jsou v havarijním stavu. Jedná se zde o stromy tvořící porostní linii podél části jihovýchodního oplocení areálu části bývalé Tlakové plynárny Úžín a navazující části ulice Havířská. Zároveň obdržel i žádost Pozemkového fondu ČR, o povolení pokácení stromů rostoucích na p.p.č. 898/18 k.ú. Všebořice, opět s odůvodněním, že stromy jsou v havarijním stavu a hrozí nebezpečím zřícení na ul. Havířská a navazujícím ohrožením dopravy, na jednom z hlavních dopravních přivaděčů do města Ústí nad Labem.

   Bezprostředně po obdržení žádosti provedli pracovníci orgánu ochrany přírody a krajiny ohledání místa. Bylo ověřeno, že topoly šedé, rostoucí na pozemcích CPI - Land Development, a.s., tvoří porostní linii vedoucí při západním okraji přístupové komunikace na Skládku Všebořice navazující části silnice – ulice Havířská, a rostou ve velice hustém zápoji, protože byly vysázeny ve sponu méně než 3 m. V důsledku toho, že u tohoto stromořadí nedošlo v sedmdesátých letech k nezbytné údržbě a probírce, mají jejich koruny značně deformovaný tvar – s významně zploštělými korunami.

   Byla zjištěna i četná poškození na některých stromech (suché a polámané větve, poškození kmenů, napadení patogeny). Avšak vzhledem ke značnému rozsahu navrhovaného kácení, požádal odbor ŽP o provedení odborných posudků. Na základě výsledků dendrologického průzkumu, odborného posudku a opakovaného místního šetření bylo zjištěno, že 24 stromů vykazuje již významné známky poškození (suché a odpadlé větve prvního a druhého řádu, rozsáhlé napadení hnilobou, poškozené kmeny). Další podstatná část dřevin je ve velmi špatném zdravotním stavu, a ač jejich stav není bezprostředně havarijní, nemají v dané lokalitě dlouhodobější perspektivu. Jedná se o 68 stromů, které jsou napadeny hnilobou, nebo mají velice špatné koruny.

   Správní orgán dále uvážil možnost zachování zbývajících dřevin, a to za předpokladu jejich ošetření, neboť ani tyto stromy nejsou v ideálním zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že by mohlo zůstat zachováno 18 stromů různě rozmístěných – víceméně soliterních jedinců, které původně rostly v hustém zápoji, bylo nutné uvážit i rizika jejich možného selhání. Rovněž bylo nezbytné přihlédnout k tomu, že se jedná o topoly, které mají obecně jednu z nejnižších pevností dřeva. Z tohoto důvodu správní orgán přistoupil k provedení WLA analýzy, jejímž cílem je stanovit provozní bezpečnost stromů. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že základní hodnota stability – u nejzachovalejšího a největšího (dle obvodu kmene) jedince v dotčeném porostu – pro ohyb činí 136%, což je pod doporučenou hranicí koeficientu bezpečnosti, která činí 150%.

   Na základě takto zjištěných informací dospěl správní orgán k názoru, že je vhodné předmětné stromy pokácet a nahradit je vhodnější a perspektivnější náhradní výsadbou, která zajistí dlouhověkost nového stromořadí, které bude doplněno stupňovitou keřovou zelení vhodnou pro toto náročné stanoviště.

  Pro topoly černé a 3 jírovce navrhované ke skácení Pozemkovým fondem ČR orgán ochrany přírody rozhodl o přerušení řízení a požádal o posouzení stavu stromů Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Vlastník pozemku zajišťoval posouzení předmětných dřevin soudním znalcem, ale z důvodu úmrtí soudního znalce nebyl tento soudně znalecký posudek dopracován. Proto se orgán ochrany přírody a krajiny obrátil s vypracováním posudku na odborně způsobilou osobu - společnost JUROS s.r.o. Na základě odborných posudků a opakovaných místních šetření zohlednilo správní řízení skutečnost, že topoly černé tvoří porostní linii vedoucí podle silnice a rostou v hustém zápoji, kdy byly dřeviny vysázeny v základním sponu (i méně než 1 m), který předpokládá následnou probírku dřevin ve věku do 20 let. Protože tato probírka neproběhla, mají jejich koruny značně deformovaný tvar, a došlo u nich k navazujícím četným poškozením.

   12 dřevin je ve zcela havarijním stavu. Vykazuje četné známky poškození (suché a odpadlé větve prvního a druhého řádu, napadení hnilobou, poškozené kmeny).

   Dalších 47 stromů je ve velmi špatném zdravotním stavu, a ač jejich stav není bezprostředně havarijní, nemají v dané lokalitě dlouhodobější perspektivu. Jedná se o dřeviny, které jsou napadeny hnilobou nebo mají zcela špatné koruny.

   Správní orgán dále uvážil možnost zachování zbývajících dřevin, za předpokladu jejich ošetření, neboť ani tyto stromy nejsou v ideálním zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že zachováno by bylo pouze několik víceméně soliterních jedinců, rostoucích původně v hustém zápoji, bylo nutné uvážit i rizika jejich možného selhání, a to i s ohledem na druh dřeviny – topoly černé, které mají obecně jednu z nejnižších pevností dřeva.

   Proto správní orgán provedl WLA analýzu, jejímž cílem je stanovit provozní bezpečnost stromů. Výsledek této analýzy byl téměř šokující. U nejzachovalejšího a největšího (dle obvodu kmene) topolu bylo zjištěno, že základní hodnota stability pro ohyb činí 46%, což je tak výrazně pod doporučenou hranicí koeficientu bezpečnosti (150%), že nebylo možno vyloučit selhání a pád stromů při jakémkoli větším poryvu větru.

   Na základě uvedených skutečností shledal MmÚ OŽP důvody uváděné žadatelem jako oprávněné a rozhodl se vyhovět žádosti v plném rozsahu. Náhradou za pokácené dřeviny byla uložena přiměřená náhradní výsadba s cílem zajistit celkové posílení funkčnosti stávající zeleně, jejíž kostru bude tvořit zachované stromořadí jírovců, rostoucí podél severní strany dotčeného pozemku.