Veřejné projednávání strategie rozvoje města

Veřejné projednávání strategie rozvoje města
29.4.2014
Veřejné projednávání Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 se konalo 28. dubna v Císařském sále ústeckého muzea.

Na projektu Přípravy a zpracování Strategie města rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020 se pracuje od jara roku 2013. Probíhaly analýzy a šetření, sběr dat a podkladů pro analytickou část strategie a veškeré podklady byly diskutovány v 5 pracovních skupinách, kde byla zapojena i veřejnost. Probíhalo dotazníkové šetření i anketa na webu. Diskuze k návrhům probíhaly na veřejných projednáních i na facebooku.

Výsledkem je návrh dokumentu s vizí, že Ústí nad Labem bude metropole spojující přírodu a průmysl. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tvorbě této strategie za jejich nápady a děkuji také občanům, kteří přispěli připomínkami,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Návrh dokumentu je stažení pod odkazem http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/rozvoj-mesta/priprava-zpracovani-strategie-rozvoje-mesta-usti-nad-labem-obdobi-2015-2020.html. Projednání otevřelo veřejnou diskusi k návrhu Strategii, kterou město považuje za velmi cennou, jelikož je stále možnost dokument upravit a vylepšit. Připomínky a náměty ke strategii veřejnost stále může zasílat, a to na e-mailovou adresu tereza.dostalova@mag-ul.cz do 7. 5. 2014.

Po projednání dokumentu v orgánech města bude následovat schválení dokumentu v orgánech města na podzimním jednání zastupitelstva.

Projekt Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.