Vyhlášení výsledků ideové architektonicko-urbanistické soutěže

Vyhlášení výsledků ideové architektonicko-urbanistické soutěže
16.2.2015
Soutěžní návrhy budou vystaveny od 3. března v muzeu.

Město Ústí nad Labem vyhlásilo soutěž, vyhlásilo výsledky soutěže a uspořádá vernisáž soutěžních návrhů.

Město Ústí nad Labem vyhlásilo dne 12. 9. 2014 jednokolovou anonymní ideovou architektonicko-urbanistickou soutěž KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY OD Labe a OC Forum“.

V průběhu soutěže byly termíny posunuty o 2 měsíce s datem pro odevzdání 7. ledna 2015 tak, aby soutěžící získali více času na zpracování a bylo odevzdáno co možná nejvíce soutěžních návrhů. Hodnotící zasedání soutěžní poroty proběhlo dne 13. 1. 2015 a porota se rozhodla ocenit dvě 1. místa, jedno 3. místo a dále udělila jednu řádnou a jednu mimořádnou odměnu. V současné době dobíhá termín pro podání námitek k průběhu soutěže.

Výstava, cena veřejnosti

Dne 3. 3. 2015 v 16:00 bude v Muzeu města Ústí nad Labem vernisáží zahájena výstava všech soutěžních návrhů. Výstava bude trvat do 29. 3. 2015. Součástí výstavy bude anketa určená pro laickou veřejnost, ve které bude možnost ohodnotit pět oceněných návrhů dle čtyř kritérií – flexibilita návrhu, celkové řešení prostoru, ekonomičnost a originalita. Anketa bude zveřejněna v době trvání výstavy na webových stránkách města. K soutěži bude dále vydán katalog všech doručených návrhů s komentářem odborné poroty.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na kultivaci veřejného prostoru vymezeného obchodním domem Labe a obchodním centrem Forum v ulici U Kostela, včetně stávající pěší propojky do ulice Revoluční, s řešením návazností především na nejbližší okolí. Předmětem řešení byl návrh na víceúčelové využití prostoru a posouzení podílu tržní, volnočasové, případně jiné funkce. Návrhy řešily funkční a prostorové uspořádání prostoru, včetně umístění mobiliáře a osvětlení

Cílem soutěže bylo najít hlavní využití (význam, charakter, funkci, „ducha“) významného veřejného prostranství města Ústí nad .Labem, neboť se jedná o území v přímé návaznosti na centrum. V těsné blízkosti jsou dvě hlavní ústecká náměstí - Lidické i Mírové a řešený prostor se nachází na pěší spojnici mezi hlavním vlakovým a bývalým autobusovým nádražím.

V současné době jsou v tomto prostoru podél fasády OD Labe umístěny stánky trhovců, které jsou jediným důvodem návštěvnosti. Stánkaři využívají zázemí OD Labe. Předmětem soutěže bylo také vyjádření se k zachování či likvidaci, příp. kultivaci „tržnice“, resp. k tomu, zda má být prostor jakýmsi „tržním náměstím“ nebo prostorem zcela jiným a jakým.


Výsledky soutěže
1. místo - Návrh č. 13 – 80.000 Kč
Účastník: Ing. Marie Hlavatá
Autor: Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

1. místo - Návrh č. 17 – 80.000 Kč
Účastník: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl
Autor: Ing. arch. Martin Prokš, MgA. Filip Kotlář


3. místo – Návrh č. 3 - 40.000 Kč
Účastník: Atelier KM(0) - Kilometrezero
Autor: Alvaro Garcia Mendive, Ing. Jiří Kudlička

Odměna – Návrh č. 19 - 15.000 Kč
Účastník: Ing. arch. Martin Vlnas
Autor: Bc. Martin Duba, Bc. Tereza Komárková
Mimořádná cena mimo pořadí – Návrh č. 4 - 5.000 Kč
Účastník: Ing. Miloš Strnad
Autor: Ing. arch. Štěpán Kotous, Ing. arch. Miroslav Kouba, Ing. arch. Jiří Kugl

Mgr. Pavel Nepivoda
Odbor rozvoje města
Vedoucí Oddělení územního plánování