Vyhláška zakazuje odběr vody ze všech vodních toků

Vyhláška zakazuje odběr vody ze všech vodních toků
21.7.2015
Vyhláška Odboru životního prostředí Magistrátu Ústí nad Labem vstoupila v platnost 20. července a platí do odvolání.

Vodou z vodních toků nelze zalévat zahrady, sportoviště, napouštět bazény anebo omývat motorová vozidla.

Vyhláška platí pro všechny vodní plochy (a pro vodní díla, která jsou na nich umístěna) na celém území okresu Ústí nad Labem, tedy v Dolních Zálezlech, Habrovanech, Homoli u Panny, v Chabařovicích, Chlumci, Chuderově, Libouchci, v Malém i Velkém Březně, Malečově, Petrovicích, Povrlech, Přestanově, Ryjicích, Řehlovicích, ve Stebně, Tašově, Telnici, v Tisé, v Trmicích, v Ústí nad Labem, ve Velkém Chvojně a Zubrnicích.

Důvodem vydání vyhlášky je dlouhodobé období vysokých teplot a absence déletrvajících dešťů. Snížení vodní hladiny na tocích může vést k ohrožení veřejného zájmu – tzn., že může dojít ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení funkce vodního toku.

Vodoprávní úřad v rámci vodoprávního dozoru kontroluje dle §110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí a opatření obecné povahy.
Pokud se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy ((tzn., že porušuje zákaz odběru povrchových vod ze všech vodních toků a vodních děl na něm umístěných pro účely zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště), mytí motorových vozidel, na celém území okresu Ústí nad Labem)) lze ji uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Pokud se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, lze ji uložit pokutu až do výše do 100 000 Kč.