Vyjádření k financování činohry v Ústí nad Labem

Vyjádření k financování činohry v Ústí nad Labem
31.1.2014
K rozhodnutí rady města vyhlásit granty na financování činohry v Ústí nad Labem měla dotazy řada médií. Zveřejňujeme odpověď pro Mladou frontu Dnes.

MfDnes 30. 1. Jan Horák

DOTAZ

Dobrý den,
v souvislosti s touto informací - http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/mesto-vyhlasilo-granty-cinoherni-umeni.html bych se chtěl zeptat na několik věcí.

Otázka:
1. Chápu to správně, že Činoherní studio (ČS) na rozdíl od předchozích let nedostane pevnou dotaci, o kterou se nemusí ucházet v soutěži?

Odpověď:
1. Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 314/13 dne 5.12.2013 návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2014. Součástí schváleného rozpočtu pro oblast kultury je položka Činohra Ústí nad Labem ve výši 12.000.000 Kč s tím, že finanční prostředky jsou určeny na činoherní činnosti. Jedná se o historicky nejvyšší částku vyčleněnou na podporu činoherního umění v Ústí nad Labem. Z uvedeného usnesení vyplynula potřeba stanovit, komu a jakým způsobem bude tato dotace přidělena.

Otázka:
2. Proč se město rozhodlo nedávat ČS pevnou dotaci, ale financování činohry nově zajišťuje formou grantů?

Odpověď:
2. Financování formou pevných dotací bylo stanoveno usnesením Zastupitelstva města č. 210/08 v rámci procesu transformace činoherního studia z příspěvkové organizace města na obecně prospěšnou společnost Činoherní divadlo, o.p.s.. Uvedené usnesení zastupitelstva z roku 2008 garantovalo obecně prospěšné společnosti každoroční dotaci v pevné výši 10,5 milionu Kč na roky 2009, 2010 a 2011. Součástí dohod tehdejšího vedení divadla a bývalého vedení města byl také příslib, že si divadlo po tříletém přechodném období zajistí vícezdrojové financování a bude směřovat k větší finanční nezávislosti na rozpočtu města, která bude korespondovat se získanou nezávislostí uměleckou a organizační.

V únoru 2011 byli pozváni členové správní rady Činoherního divadla, o.p.s., na jednání Rady města, aby prezentovali své představy o dalším finančním zajištění provozu divadla. Žádný návrh předložen nebyl, a proto byli členové správní rady po obsáhlé diskusi opět vyzváni, aby na modelu dalšího financování pracovali a vedení města s ním seznámili. V následujících letech bohužel žádný takový návrh vedením divadla předložen nebyl, a tak byla ještě na rok 2012 a na rok 2013 zachována dotace ve výši 10,0 resp. 9,5 milionu Kč bez řádného výběrového resp. grantového řízení.

Poskytování dotací z veřejných rozpočtů je v posledních letech předmětem zvýšené pozornosti státních orgánů, občanských inciativ i veřejnosti. Z nedávných aktivit připomeňme například analýzu o.s. Oživení, které byla věnována velká mediální pozornost. Vedení města v této situaci nepovažuje za možné, aby nadále město poskytovalo mnohamilionovou dotaci nestátnímu subjektu, který není příspěvkovou organizací města, aniž by byla stanovena jasná pravidla a podmínky udělení dotace. Rada města proto na doporučení schválila „Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury: Zásady pro poskytnutí neinvestičních dotací – grantů pro oblast ČINOHRY z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro období od 1.1.2014 do 31.12.2014“ jako východisko k otevřenému a transparentnímu přidělování veřejných prostředků na činoherní umění ve městě Ústí nad Labem. Magistrát města Ústí nad Labem využil při zpracování Zásad zkušeností z obdobných dotačních resp. grantových programů, které využívají při rozdělování veřejných prostředků divadlům jiná velká města, například Praha, Brno či Olomouc.

Otázka:
3. O granty pro studiové formy divadla a pro činoherní představení na velké scéně v budově Severočeského divadla se může přihlásit jakýkoliv činoherní soubor?

Odpověď:
3. Ano

Otázka:
4. Proč je vypsán grant na činoherní představení na velké scéně, když Severočeské divadlo svůj činoherní soubor nemá? Znamená to, že velká scéna se otevře pro soubory mimo Severočeské divadlo?

Odpověď:
4. Rada města vycházela ve svém rozhodnutí z dlouholeté tradice ústecké studiové činoherní scény, kterou je třeba dále rozvíjet, ale také z potřeby uspokojit kulturní zájmy těch obyvatel města, kteří preferují klasická divadelní představení na velké scéně „kamenného domu“ a do současného Činoherního divadla z nejrůznějších důvodů chodit nechtějí.

Činoherní představení nejsou v programu Severočeského divadla výjimkou, například s hrou Večer tříkrálový W. Shakespeara zde vystoupí již 2. února Divadlo na Jezerce a v minulosti tu byla poměrně častá i představení Činoherního studia. Scéna Severočeského divadla je tedy pro jiné soubory otevřena již dlouho. Současně je třeba zdůraznit, že dle schválených Zásad „prostředky grantu nelze použít na nákup externích představení agenturní formou a provozování stagiony“.

Otázka:
5. Považuje město za rozumné pro studiové formy divadla vypsat grant končící 20. února (míněno termín pro odevzdání žádosti o grant) pro činnost na celý letošní rok uprostřed rozběhlé sezony?

Odpověď:
5. Bylo by možné odpovědět otázkou, zda je od ředitele Činoherního divadla, o.p.s., dostatečně zodpovědné doručit magistrátu žádost o finanční příspěvek města na rok 2014 dne 17.1.2014 a do té doby se o financování provozu divadla nijak nestarat.

Od usnesení zastupitelstva do schválení Zásad uplynulo 52 dnů, tedy nejkratší možná doba nutná k formulaci zásad, jejich konzultaci s odborníky, projednání kulturní komisí a radou města. O znění zásad byl ředitel Činoherního divadla o.p.s. informován dopisem bezprostředně po jejich přijetí. Vzhledem k tomu, že divadlo má nepochybně zpracovaný dramaturgický plán a rozpočet, neměl by pro management divadla být žádný problém, předložit kvalitní žádost o grant. Ostatní uchazeči budou v letošním roce z tohoto pohledu nepochybně v jisté nevýhodě.

Otázka:
6. "Žádosti o granty posoudí, v souladu se zásadami v rámci výběrového řízení, nezávislá grantová komise" - kdo bude tvořit onu grantovou komisi a kdo schválí její složení?

Odpověď:
6. Posuzování grantů a činnost grantové komise budou zcela nezávislé. Požadavkem vedení města je to, aby v grantové komisi zasedli respektovaní odborníci na divadelní umění a aby členem komise nebyl nikdo z úředníků a politiků města.

Ve výše uvedeném dopisu, ve kterém informuje magistrát města ředitele Činoherního divadla, o.p.s., o vyhlášení grantového řízení, je uvedeno:

Věříme, že se Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o. p. s. zúčastní obou částí grantového řízení, předloží žádosti o poskytnutí grantu a zajistí si tak pro rok 2014 financování odpovídající významu Vaší divadelní scény.