Výzva k programu prevence kriminality v roce 2015

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925) město Ústí nad Labem informuje o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015 .

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2015 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Cíle Programu prevence kriminality jsou:

  • snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  • efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  • komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.

Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2015 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Ministerstvo vnitra pro žadatele o dotaci vytvořilo tzv. Metodický balíček doporučení pro kraje i obce k tvorbě analýz a preventivních projektů.

Ministerstvo vnitra bude v rámci Programu prevence kriminality 2015 pokračovat ve finanční podpoře projektu Asistent prevence kriminality. Možnost požádat o dotaci a obdržet ji mají žadatelé (samosprávy obcí), kteří splní obecné povinnosti uvedené v Zásadách a v metodických doporučeních (část C Metodického balíčku). Žádat o dotaci mohou všechny skupiny žadatelů, konkrétně se jedná o tyto skupiny:

  • nové obce – „prvožadatelé“, kteří budou v roce 2015 řešit bezpečnostní situaci pomocí tohoto projektu;
  • obce, které realizovaly projekt v rámci dotace EU OP LZZ a ukončily jeho realizaci v roce 2014;
  • obce, které realizují projekt v roce 2014 (případně v předchozích letech) v rámci Programu prevence kriminality a hodlají v tomto projektu pokračovat i v roce 2015;
  • obce, které v současné době realizují individuální preventivní projekt podporovaný z dotace EU OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“, reg. č. CZ.1.04/3.3.00/C5.00001 a chtějí v projektu pokračovat v období od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015.

Město Ústí nad Labem doplňuje podmínky pro předložení jednotlivých dílčích projektů:

  • na dílčí projekt nesmí být účelově vázána dotace od jiného subjektu (výjimku tvoří nadace a nadační fondy individuální a firemní dárci),
  • dotaci nelze poskytnout na projekty z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních, na projekty protidrogové prevence a na projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě
  • prioritou jsou dílčí projekty, jejichž součástí bude mimo jiné i prevence proti šikaně

Jednotliví žadatelé mohou své dílčí projekty předložit v termínu do 10. 12. 2014 na adresu: Městská policie Ústí nad Labem, Bc. Irena Modlíková, koordinátor prevence kriminality, Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem (nerozhoduje razítko pošty nebo jiného přepravce, ale fyzické doručení - razítko podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem.

Žádost (dílčí projekt) musí být odevzdaná v písemné a elektronické podobě na CD nebo DVD v původním formátu – nepřevedené do PDF.

Dne 19. 11. 2014 od 13 hod. proběhne informativní schůzka pro zájemce o realizaci dílčích projektů v budově Městské policie Ústí nad Labem v Zámeckém parku Krásné Březno (budova dětského dopravního hřiště). V případě konzultací a doplňujících informací můžete kontaktovat Bc. Irenu Modlíkovou (městská policie) – koordinátorku prevence kriminality, tel. 475 500 854, irena.modlikova@mag-ul.cz