Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2014
26.5.2015
Rada města odsouhlasila závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2014, a to bez výhrad.

Dle zjištění hospodaření celého města skončilo za rok 2014 s přebytkem. Celkové příjmy města byly 1 748 366,54 tis. Kč, celkové výdaje města pak 1 649 480,43 tis. Kč. Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 98 886,11 tis. Kč vyrovnává oblast financování.

I hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2014 skončilo s přebytkem: celkové příjmy MmÚ byly 1 580 481,06 tis. Kč a výdaje 1 477 512,19 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 2014 činil 131 798,38 tis. Kč, z toho k 30. 4. 2015 činí volné zdroje do rozpočtu roku 2015 ve výši 52 090,87 tis. Kč.

Rada města také souhlasila s rozpočtovým opatřením, kterým budou vytvořeny a využity finanční rezervy: zvýšení neinvestiční finanční rezervy na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů a investiční rezervy.

Závěrečný účet bude včetně rozpočtového opatření předložen k definitivnímu schválení zastupitelstvu města.