Zemědělští podnikatelé – POZOR!!!

Zemědělští podnikatelé – POZOR!!!
17.3.2009
Pokud vlastníte staré osvědčení – s názvem: „Osvědčení samostatně hospodařícího rolníka“, jeho platnost končí 30.4.2009.

   Toto se netýká osvědčení vydávaných zemědělcům podle nového předpisu od 1.5.2004 s názvem "Osvědčení zemědělského podnikatele", která vydávají příslušné odbory obcí s rozšířenou působností (pro území okresu Ústí nad Labem se jedná o odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, příslušná pracovnice odboru je Eva Zemanová, tel. 475 241 744). Ta zůstávají v platnosti.

Osvědčení musí mít „Zemědělský podnikatel“, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

   Pokud budete mít zájem na vydání nového platného osvědčení, je zapotřebí si vyzvednout Žádost o zaevidování zemědělského podnikatele, ve spolupráci s příslušnou pracovnicí ji vyplnit, a doložit potřebné přílohy: Právnická osoba dokládá: Výpis z obchodního rejstříku a doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 1000,- Kč. Pokud nemáte ještě výpis z obchodního rejstříku, vyhotoví Vám příslušná pracovnice pracovní výpis, který zašle na soud, který vyhotoví zápis do obchodního rejstříku a přidělí IČ. Dnem zápisu do obchodního rejstříku teprve můžete začít podnikat. Fyzická osoba dokládá pouze doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 1000,- Kč. Podnikat může začít dnem zápisu do evidence zemědělského podnikatele, což je většinou dnem podání.

   Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství.