MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM

(projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407)

 • Celkové náklady projektu: 3 994 739,84 Kč
 • Příspěvek Unie: 3 395 528,86 Kč (85%)
 • Národní veřejné zdroje: 599 210,98 (15%)
 • Příjemce: MAS Labské skály, z. s.
 • Partner: Statutární město Ústí nad Labem
 • Doba realizace projektu: 1.3.2016 – 28.2.2018
 • Aktivity projektu:
  1. Akční plánování
      a) rozvoj partnerství
      b) dohoda o prioritách
      c) akční plánování
      d) budování znalostních kapacit
  2. Evaluace
  3. Řízení MAP
  4. Řízení projektu

Cílem projektu je shodnout se na prioritách v oblasti vzdělávání a investic, připravit Akční plán rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování, jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Současně navázání funkčního partnerství a zlepšení spolupráce mezi aktéry v území.
Šíření výstupů projektu MAP bude zajištěno prostřednictvím internetových stránek projektu, na kterých budou uveřejňovány informace a výstupy týkající se projektu. Současně budou výstupy projektu rozesílány prostřednictvím elektronické pošty všem školským zařízením i zřizovatelům a jiným zapojeným subjektům v ORP Ústí nad Labem. Výstupy projektu budou zveřejňovány i ve Zpravodajích obcí.

Poskytována finanční podpora EU.