Nevyhazuj to, kompostuj

(projekt č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008467)

  • Celkové náklady projektu: 895 880,00 Kč
  • Celkové způsobilé náklady projektu: 880 880,00 Kč
  • Celkové nezpůsobilé náklady projektu: 15 000,00 Kč
  • Výše dotace: 748 748,00 Kč (85 %)
  • Výše spolufinancování města: 132 132,00 Kč (15 %)
  • Doba realizace projektu: 31. 5. 2019 – 31. 5. 2020
  • Projekt byl finančně ukončen

Aktivity projektu:

Cílem projektu je snížení objemu bioodpadu ve směsných nádobách, které jsou vyváženy na skládky a umožnění občanům města separovat organické zbytky na jejich zahradách a zároveň v domácnostech panelových a bytových domů a následné využití vzniklého kompostu k zahradním úpravám, úpravám zeleně či rekultivace svých pozemků.

Tohoto cíle bude dosaženo uzavřením smlouvy o výpůjčce. Žadatel bude po dokončení akce vlastníkem předmětu podpory, nicméně na základě smlouvy o výpůjčce bude předmět podpory na dobu 5 let od termínu ukončení realizace projektu vypůjčen občanům města k individuálnímu využívání. V rámci projektu bude pořízeno celkem 200 ks kompostérů a 100 ks vermikompostérů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.