Příprava a zpracování Strategie rozvoj města Ústí nad Labem na období 2021-2030

(projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007350)

  • Celkové náklady projektu: 3 312 315,69 Kč
  • Výše dotace: 3 146 699,90 Kč
  • Výše spolufinancování města: 165 615,79 Kč
  • Doba realizace projektu: 1. 6. 2018 - 31. 12. 2020

Cílem projektu bylo zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období let 2021–2030. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem představuje dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření pro podporu rozvoje města na období 2021 až 2030. Dokument je rozdělen na analytickou, strategickou (návrhovou) a implementační část. V analytické části jsou definovány výchozí podmínky města a provedena socioekonomická i tematická analýza zahrnující zmapování vývoje v jednotlivých oblastech života ve městě. Součástí této kapitoly je také finanční analýza, analýza cílových skupin a analýza rizik. V rámci analytické části jsou rovněž prezentovány výsledky terénního šetření, které bylo pro potřeby jejího zpracování realizováno. Následuje návrhová a implementační část, v nichž jsou uvedeny cíle, rozvojová opatření a aktivity na podporu strategického rozvoje města. Součástí implementace Strategie je také akční plán a návrh způsobu financování stanovených opatření ve formě vícezdrojového financování navržených aktivit. Nedílnou součástí Strategie je rovněž stanovení indikátorů pro sledování dosahování stanovených cílů a vyhodnocení efektivity podpory.

Součástí Strategie je i samostatná Koncepce rozvoje cestovního ruchu. Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Ústí nad Labem představuje dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření pro podporu rozvoje cestovního ruchu nejen ve městě, ale také v jeho bezprostředním okolí. Gestorem této Koncepce je Kancelář primátora města Ústí nad Labem (oddělení cestovního ruchu). Koncepce je rozdělena do několika částí. Na analytickou část, která mapuje nabídku, poptávku, potenciál, institucionální zajištění, navazuje syntetická část, která ve formě SWOT analýzy shrnuje základní analytická zjištění. Následuje návrhová a implementační část, ve kterých jsou uvedeny cíle, rozvojová opatření a aktivity na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě. Součástí implementace koncepce je návrh způsobu financování stanovených opatření ve formě vícezdrojového financování navržených aktivit a výchozí seznam retenčních projektů. Nedílnou součástí koncepce je také stanovení indikátorů pro sledování dosahování stanovených cílů.

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 a Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Ústí nad Labem do roku 2030 je volně ke stažení na webových stránkách města a na webových stránkách www.strategie-usti.cz.

Tento projekt byl spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.