Prevence kriminality


Výzva k programu prevence kriminality 2023
pro nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace a další typy právnických osob

 

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027“ Ministerstvo vnitra České republiky každoročně vyhlašuje Program prevence kriminality na místní úrovni.

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2023, kterou poskytuje Ministerstvo vnitra ČR, může být pouze kraj, obec nebo DSO. Dotace jsou určeny na projekty z oblasti prevence kriminality.  Faktickým realizátorem preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další osoby, se kterými příjemce dotace (obec) uzavře smlouvu.

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni (území města Ústí nad Labem) a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Realizátoři preventivních projektů a žadatelé o dotaci Programu PK 2023 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Podmínky města Ústí nad Labem pro předložení jednotlivých projektů:

  • na projekt nesmí být účelově vázána dotace od jiného subjektu
  • dotaci nelze poskytnout na projekty z oblasti prevence kriminality na primární úrovni na školách a školských zařízeních, projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě a na projekty na ochranu měkkých cílů
  • návrh projektu je nutné nejprve projednat s koordinátorkou prevence kriminality Bc. Irenou Modlíkovou tel. , irena.modlikova@mag-ul.cz , kde dostane zájemce o realizaci projektu instrukce a doplňující informace, je možné si také sjednat osobní schůzku. V tuto chvíli ještě MVČR nevydalo veřejnou výzvu k podávání žádostí, aktuální informace ohledně dotačního titulu získáte také na výše zmíněném kontaktu.

Termín odevzdání projektů je 28. 12. 2022 na adresu: Městská policie Ústí nad Labem, Bc. Irena Modlíková, koordinátor prevence kriminality, Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem (nerozhoduje razítko pošty nebo jiného přepravce, ale fyzické doručení - razítko podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem) nebo datovou zprávou: vt8bhx2. Žádost musí být odevzdaná na předepsaném formuláři STRUKTUROVANÝ POPIS PROJEKTU, který je součástí PŘÍLOH k Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni. Žádost je nutné odeslat také v elektronické podobě v původním nepřevedeném formátu na irena.modlikova@mag-ul.cz .