Dotace v oblasti kultury

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu - oddělení kultury a sportu
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem

Pracovník pro oblast kultury:
Romana Krejčí Dis.
- městské akce, kancelář č. 289, tel.: 475 271 345, e-mail:  romana.krejci@mag-ul.cz
Jiřina Kurková - dotace, kancelář č. 249, tel.: 475 271 576, e-mail: jirina.kurkova@mag-ul.cz
Bc. Gabriela Krčilová, kancelář č. 250, tel.: 475 271 688, e-mail: gabriela.krcilova@mag-ul.cz

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Termín podání:

Žádosti lze podat pouze při vyhlášené dotační výzvě. Mimo tuto výzvu se žádosti nepřijímají. Výzva je vždy zveřejněna na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz

Co k tomu potřebujete:

Vyplněný online formulář pro poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v požadovaném dotačním programu, včetně všech požadovaných příloh, které jsou ve formuláři uvedeny.

Žádosti o dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit se podávají elektronicky prostřednictvím dotačního portálu https://dotace.usti-nad-labem.cz/ – žádost je podána elektronicky v okamžiku uvedení elektronického formuláře do stavu „podáno“ (po stanoveném termínu pro přijetí žádostí, systém elektronickou žádost nepřijme). Žadatel o dotaci provede registraci na dotačním portálu prostřednictvím e-mailu a hesla. Za správnost údajů uvedených v žádosti a v předkládaných přílohách či dokladech zodpovídá žadatel.

Vyplněnou žádost (ve formátu PDF) vč. vygenerovaného potvrzení o elektronické evidenci žádosti (s unikátním identifikačním číslem žádosti) žadatel vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby a případně razítkem.

Jak musí být žádost podána:

Elektronicky v systému Dotační portál města Ústí nad Labem https://dotace.usti-nad-labem.cz/ tak zároveň také v písemné formě buď:

  • osobně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem (vchod z Lidického náměstí)
  • prostřednictvím provozovatele poštovní služby zasláním na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem (rozhoduje datum podání),
  • datovou schránkou žadatele v elektronické podobě (pouze v případě, že se celá žádost vč. povinných příloh vejde do jedné datové zprávy)

Formuláře:

Dle jednotlivých kategorií dotačního programu vč.  Formuláře finančního vypořádání dotace a Změnového formuláře jsou k dispozici na dotačním portálu https://dotace.usti-nad-labem.cz/.

Plné znění popisu situace:

Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2024 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2023–2024