Poplatek za komunální odpad

Kde to vyřídíte

Magistrát města Ústí nad Labem, inkasní oddělení, Velká Hradební 8, PSČ 401 00
2. patro - vchod z Lidického náměstí.

Kontakty:
tel.: 475 271 575, 475 271 594, 475 271 596, 475 271 656, 475 271 396
e-mail: inkasni@mag-ul.cz

Úřední hodiny na inkasním odd.:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Způsob úhrady poplatku

Bezhotovostním převodem z bankovního účtu, složenkou na poště, hotově či platební kartou na pokladně inkasního oddělení, nebo uvedeným QR kódem (složenky správce poplatku rozesílat nebude).

QR kód - poplatek za komunální odpadčíslo bankovního účtu příjemce poplatku (města ÚL).:  882833329/0800

variabilní symbol (VS):  

 • fyzická osoba přihlášená v obci (mimo cizinců)  - rodné číslo
  (celé rodné číslo včetně číslic za lomítkem)
 • vlastník nemovité věci: generovaný VS
  (bude přidělen po splnění ohlašovací povinnosti a poté zůstává v platnosti pro stejnou nemovitost i pro další roky)
 • cizinci: generovaný VS
  (bude přidělen a poté zůstává v platnosti bez časového omezení)

Upozorňujeme, že poplatek se hradí jednotlivě za každého poplatníka. Dle zákona o místních poplatcích již není možné provádět platby za více osob prostřednictvím společného zástupce.
Např. domácnost se dvěma členy bude muset provést dvě platby (za každého člena domácnosti zvlášť).
V odůvodněných případech po zaplacení poplatku je možné uhrazenou platbu zahrnout do nákladů v rámci příspěvku na bydlení u Úřadu práce.

Co k tomu potřebujete

Pro osobní jednání na inkasním odd. mohou úřednice od občanů vyžadovat předložení průkazu totožnosti nebo prokázat zmocnění k zastupování jiných poplatníků

Formuláře

Plné znění popisu situace

Od 1. 1. 2023 je v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území města Ústí nad Labem, která byla dne 21.11.2023 novelizována s účinností od 1.1.2024 https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPMIH7ZSRBV7DWK/text (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Poplatek za kalendářní rok jsou povinny uhradit fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v obci Ústí nad Labem (ÚL) a vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území ÚL.

Výše poplatku 

 • 720 Kč na osobu/kalendářní rok
 • 360 Kč občané, kteří v daném kalendářním roce dovršili 65 let věku a více, na osobu/kalendářní rok
 • 720 Kč za nemovitost /kalendářní rok (týká se fyzických i právnických osob) zahrnující byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášená žádná fyzická osoba a která je umístěná na území statutárního města Ústí nad Labem

Termín splatnosti poplatku v roce

 • poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách a to do 30. 4.  daného kalendářního roku a do 31. 10.  daného kalendářního roku, poplatek lze zaplatit i najednou do 30. 4. kdykoli po 1. lednu daného kalendářního roku

Pro účely poplatku se za přihlášení fyzické osoby považuje

 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt, který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců

Poplatníci poplatku vlastníci nemovité věci (fyzické i právnické osoby) zahrnující byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba a zároveň se tato nemovitost nachází na území města Ústí nad Labem, mají ohlašovací povinnost na výše uvedeném formuláři.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen podat správci poplatku Ohlášení nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti, v případě změny nejpozději do 30 dnů.
Poplatníci splňující nárok na osvobození dle vyhlášky, musí podat Ohlášení nároku na osvobození i s příslušnými doklady prokazujícími nárok rovněž ve lhůtě dle předchozího odstavce.  Nárok na osvobození musí poplatník uplatnit pro každý kalendářní rok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve stanovené lhůtě, nárok na osvobození zaniká.

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky

Od poplatku je osvobozena osoba dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v městě a která je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení

Další osvobození osob, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci:

 • děti do 18 let věku včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 18 let
 • osoby s přiznanou invaliditou třetího stupně
 • osoba, která trvale pobývá mimo území České republiky po dobu delší než 1 rok
 • od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území statutárního města Ústí nad Labem

Úleva ve výši 50 % z roční sazby:

 • se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která v daném kalendářním roce dovršila 65 let věku a více, celková sazba je tedy ve výši 360 Kč,  na tyto osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost, správce poplatku má tyto informace o těchto osobách k dispozici

Vyplněné a podepsané  Formuláře je možné odevzdat  osobně na podatelně u správce poplatku, prostřednictvím České pošty, s. p. nebo elektronicky:

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky,
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem,
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MmÚ, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu

V případě nejasností se můžete informovat u správce poplatku, Magistrátu města Ústí nad Labem, finanční odbor, inkasní oddělení, Velká Hradební 8, 401 00, druhé patro – vchod z Lidického náměstí, tel.: 475 271 575, 475 271 594, 475 271 656, 475 271 596, 475 271 396

e-mail: inkasni@mag-ul.cz

 

Pokud poplatník bude mít evidovány nedoplatky za komunální odpad i za předchozí roky, tak jakákoliv od něho přijatá platba na bankovní účet inkasního odd. v roce 2023 (a následně v dalších letech), bude použita přednostně na úhradu jeho nedoplatků z minulých let. Pořadí úhrad stanovuje daňový řád, zákon č. 280/2009 Sb. §152, ve znění pozdějších předpisů.