Právní odbor

Činnost odboru

 • poskytuje právní poradenství v rámci MmÚ, a to zejména v odvětví občanského, obchodního, správního, pracovního práva a práva veřejných zakázek
 • připravuje a kontroluje smlouvy, dohody a další právní dokumenty
 • vypracovává právní rozbory, stanoviska, odvolání, plné moci, a plní další právní úkony pro potřeby města a MmÚ
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání škodní komise MmÚ (poradní orgán tajemníka MmÚ)
 • připravuje právní předpisy města, případně je posuzuje, pokud jejich návrhy zpracovávají jiné odbory MmÚ
 • podílí se na zpracovávání veškerých interních právních předpisů
 • vede evidenci soudních sporů a zastupuje město v soudních řízeních
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek, jejichž výnos je příjmem města
 • vede evidenci vymáhaných pohledávek
 • spolupracuje se soudními exekutory  a předává jim k vymáhání vybrané pohledávky
 • přihlašuje pohledávky do dražebního jednání, do insolvenčního řízení a do likvidace
 • procesně zajišťuje administraci veřejných zakázek města a městem zřízených příspěvkových organizací, včetně vyřizování případných námitek a podání k ÚOHS
 • zpracovává a předkládá materiály na jednání ZM a RM, na vyžádání provádí kontrolu z hlediska souladu s právními předpisy materiálů předkládaných RM a ZM jinými odbory MmÚ
 • zajišťuje agendu koordinovaných závazných stanovisek

Nováková Alena, Mgr. et Mgr.

vedoucí právního odboru
Č. dveří: 343
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Chlapcová Ivana, Mgr. referent (koordinátorka závazných stanovisek) 350 +420475271448
Škarohlídová Jana ekonom/asistent 344 +420475271449

Oddělení správy pohledávek

Vítová Ivana, Mgr. vedoucí oddělení správy pohledávek 371 +420475271260
Aptová Thielová Pavlína referent 346 +420475271505
Broumská Zuzana referent 374 +420475271532
Filipová Veronika vedoucí úseku vymáhání poplatku za komunální odpad 369 +420475271444
Janíková Jana referent +420475271791
Korandová Jana, Mgr. vedoucí úseku vymáhání z pokut 368 +420475271519
Mrázková Ivana referent 373 +420475271533
Páleníková Martina referent 367 +420475271535
Pánková Renata referent 374 +420475271720
Pourová Jana referent 374 +420475271536
Pulchartová Daniela referent 370 +420475271303
Sinevičová Helena, Mgr. referenet 372 +420475271446
Smolíková Ivana referent 326 +420475271528
Stožická Petra referent 370 +420475271399
Vintrová Marcela referent 367 +420475271598
Wolfová Vratislava, Bc. referent 373 +420475271653

Oddělení veřejných zakázek

Antošová Kateřina, Mgr. referent 365 +420475271318
Hýl Filip, Bc. referent 365 +420475271510
Kadeřábková Tereza, Ing. referent 365 +420475271319

Právní oddělení

Janík Vítězslav, Mgr. právník 372 +420475271450
Kinter Radičová Lucie, Mgr. vedoucí právního oddělení 345 +420475271445
Petříková Hana, Mgr.et Mgr. právník 347 +420475271302
Pojkar Jindřich, Mgr. právník 348 +420475271132