Finanční odbor

Činnost odboru

 • zpracovává nebo zajišťuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, dani z přidané hodnoty
 • vedoucí finančního odboru je zmocněn za město podávat daňová přiznání a jednat se správcem daně v rámci zmocnění uděleného primátorem města
 • zajišťuje správu místního poplatku za komunální odpad tj. evidenci předpisů pohledávek, evidenci a přiřazování přijatých plateb a další související agendu, kromě vymáhání neuhrazených pohledávek a agendy s tím související
 • vyřizuje dotazy, připomínky a žádosti občanů k poplatku za komunální odpad s výjimkou vymáhaných pohledávek
 • zpracovává návrhy OZV v části daní a místního poplatku za komunální odpad
 • rozhoduje v II. stupni jako odvolací orgán o místních poplatcích vyměřenýchÚMO
 • metodicky řídí oblast daní a poplatků u města
 • zpracovává návrh rozpočtu, případně rozpočtového provizoria magistrátu
 • zpracovává návrh střednědobého výhledu rozpočtu
 • eviduje změny rozpočtu schválené v RM nebo ZM
 • provádí rozpočtová opatření v programu Navision dle schválených usneseních RM a ZM
 • zpracovává měsíční, pololetní a roční přehledy plnění rozpočtu magistrátu
 • zpracovává závěrečný účet a návrh finančního vypořádání magistrátu za předchozí rok a rozbor hospodaření za první pololetí běžného roku
 • pro zpracování návrhu rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu apod., vyžaduje a přebírá od odborů magistrátu a městských obvodů podklady
 • zpracovává hodnotící zprávu k návrhu státního závěrečného účtu
 • připravuje materiály do RM a ZM k poskytnutí dotací pro MO z rozpočtu MmÚ, (včetně dotací přijatých z KÚÚK a od státních institucí),
 • zajišťuje převod finančních prostředků z úřadů práce a z rozpočtu MmÚ na MO
 • provádí kontroly dodržování předpisů v části rozpočtu a vykazované skutečnosti čerpání rozpočtu
 • metodicky řídí rozpočtovou činnost města
 • zabezpečuje účetnictví magistrátu a účetní závěrku za magistrát a město celkem,
 • připravuje podklady k zabezpečení inventarizace majetku a závazků magistrátu a města
 • na základě žádosti externích žadatelů vydává potvrzení o bezdlužnosti (po zaplacení správního poplatku)
 • provádí bezhotovostní úhrady faktur
 • připravuje smlouvy a dodatky smluv s bankami a souvisejícími subjekty o běžném platebním styku
 • metodicky řídí účetnictví města
 • vede účetní evidenci o společnostech 100% vlastněných městem i o společnostech s majetkovou účastí města Ústí nad Labem
 • připravuje zadávací dokumentaci pro přijetí nových úvěrů
 • sleduje dodržování smluvních úvěrových ujednání, zajišťuje pro banky zprávy, výpočty a další podklady vyžádané úvěrujícími bankami

Úsek 1 - Oddělení rozpočtu

 • zpracovává návrh rozpočtu města, a provádí změny rozpočtu v průběhu roku
 • zpracovává závěrečný účet za předchozí rok a rozbor hospodaření za uplynulé pololetí
 • zpracovává měsíční přehledy o plnění rozpočtu
 • zpracovává finanční vypořádání po skončení roku
 • metodicky řídí rozpočtovou činnost u města

Úsek 2 Metodik daní a poplatků

 • zpracovává daňová přiznání  k dani z převodu nemovitostí, dani z nemovi-tostí, darovací dani, dani z příjmů právnické osoby-města, silniční dani a daňové agendy související
 • vyřizuje dotazy, připomínky a žádostí občanů k poplatkům
 • plní funkci odvolacího orgánu k vyměřeným poplatkům městskými obvody a inkasním oddělením
 • metodicky řídí činností daní a poplatků u města

Úsek 3 - Oddělení účetnictví

 • zabezpečuje  účetnictví Magistrátu a zabezpečuje účetní závěrku na město celkem
 • eviduje pohledávky Magistrátu
 • zabezpečuje úhrady faktur a jiných platebních povinností
 • metodicky řídí účetnictví u města

Úsek 4 - Inkasní oddělení

 • zajišťuje výběr poplatku za komunální odpad 

Další informace

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost finančního odboru

 • zákon 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
 • zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
 • zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům v platném znění
 • zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
 • zákon 280/2009 Sb., daňový řád
 • hmotně právní daňové zákony
 • OZV č. 5/2012 o místním poplatku za komunální odpad
 • zákon  563/1993 Sb., o účetnictví a další předpisy platné pro účetnictví
 • opatření č. 1/2004 Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
 • prováděcí pokyny k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Jakubec Rudolf, Ing.

vedoucí finančního odboru
Č. dveří: 509
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Skokanová Alžběta ekonom/asistent 510 +420475271679
Urban Miroslav, Ing. metodik 507 +420475271442
Wilhelmová Kateřina, Ing. metodik daní a poplatků 503 +420475271686

Inkasní oddělení

Hartmanová Martina vedoucí inkasního oddělení 203 +420475271575
Caninec Tereza, Bc. referent 202 +420475271594
Krištofová Hana referent 226 +420475271596
Pekárková Helena referent 202 +420475271656
Šturmová Kateřina referent 202 +420475271396

Oddělení rozpočtu

Piknerová Hana, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu 511 +420475271677
Koutská Dana rozpočtář 512 +420475271552
Steklá Lucie, Bc. rozpočtář 505 +420475271657
Stříbrná Simona, Ing. rozpočtář 505 +420475271684

Oddělení účetnictví

Valušková Pavlína vedoucí oddělení účetnictví 515 +420475271673
Hluchá Eva účetní 504 +420475271685
Hyhlanová Jana účetní 502 +420475271689
Kohlertová Alena účetní 504 +420475271683
Kozlovská Michaela účetní 512 +420475271687
Mizerová Jiřina účetní 502 +420475271672
Vorlíčková Markéta účetní 513 +420475271675