Odbor školství, kultury a sportu

Činnost odboru

 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a Fondu Rady města (pro uvedené oblasti) – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádosti v rámci příslušných komisí RM, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • zajišťuje dotace v oblasti lodní dopravy
 • řeší porušení rozpočtové kázně na základě zákona č. 250/2000 Sb. v rámci působnosti odboru
 • spolupracuje při vytváření koncepcí rozvoje kultury a sportu
 • sestavuje přehledy podpořených kulturních, volnočasových a sportovních akcí
 • zajišťuje organizaci vybraných městských akcí (např. Ústecké vánoce, Matonni ½ maraton atp.) a agendu projektu „Dárci krve“ vč. organizace slavnostního předávání plaket Dr. Janského
 • zástupce odboru spolupracuje a účastní se jednání příslušných pracovních skupin rady města v oblasti sportu, volnočasových aktivit a kultury
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora
 • zpracovává aktualizace a návrhy na změny školských obvodů spádových základních škol a spádových mateřských škol
 • provádí výkon státní správy pro základní školy, mateřské školy a školská zařízení v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem
 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné předškolní a školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města
 • zpracovává návrhy rozpisů finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytovaných dle platných zásad MŠMT ČR a krajskými normativy školám a školským zařízením v obvodu své působnosti a předává je příslušnému krajskému úřadu (dále jen „KÚ“)
 • zpracovává a předkládá KÚ rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v platové oblasti za školy a školská zařízení v obvodu své působnosti podle závazného postupu stanoveného MŠMT
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu své působnosti
 • shromažďuje a zpracovává statistická data o počtu učitelů, žáků a tříd za školy a školská zařízení zřizovaná v obvodu své působnosti a předává je KÚ a MŠMT
 • zpracovává a podává žádosti o zařazení škol a školských zařízení do rejstříku škol a změny v rejstříku škol
 • zpracovává a zajišťuje rozhodnutí o povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě
 • zajišťuje agendu zřizování přípravných tříd základních škol (po předchozím souhlasu KÚ)
 • na základě výsledků kontrol České školní inspekce zajišťuje přijetí opatření k nápravě v základních školách,  mateřských školách a školských zařízeních
 • zajišťuje dopravu na plavání žáků pro základní školy
 • zajišťuje podporu v pedagogicko-organizačních záležitost, kontakt s KÚ i MŠMT

Další informace

Odbor školství, kultury a sportu

 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádostí, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • zajišťuje dotace v oblasti lodní dopravy
 • administruje dotaci pro UJEP
 • spolupracuje při vytváření koncepcí rozvoje kultury a sportu
 • sestavuje přehledy podpořených kulturních, volnočasových a sportovních akcí
 • zajišťuje organizaci vybraných městských akcí (např. Ústecké vánoce, Vesele do školy, Den seniorů.) a agendu projektu „Dárci krve“ vč. organizace slavnostního předávání plaket Dr. Janského; administruje finanční podporua „Mattoni ½ maratonu“
 • zástupce odboru spolupracuje a účastní se jednání příslušných pracovních skupin rady města v oblasti sportu, volnočasových aktivit a kultury

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

Zákony:
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Vyhlášky MŠMT:
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vl. hodnocení školy

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Kultura

Sport

Volnočasové aktivity

Fond Rady města

Čmejlová Martina, Bc.

vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Č. dveří: 287
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Kalitová Miroslava referent 284 +420475271517
Popelková Klára ekonom/asistent 286 +420475271343

Oddělení kultury a sportu

Krčilová Gabriela, Bc. vedoucí oddělení kultury a sportu 250 +420475271688
Kaňková Veronika referent 249 +420475271472
Krejčí Romana, DiS. referent 288 +420475271345
Kurková Jiřina referent 251 +420475271576
Pešková Lenka, Bc. referent 248 +420475271512
Poláčková Šárka, Mgr. referent 249 +420475271584

Oddělení školství

Hanzalíková Pavla vedoucí oddělení školství 289 +420475271502
Fránková Jana, Mgr. referent 245 +420475271361
Martinů Lucie referent 246 +420475271243
Vetešníková Michaela, Bc. referent 246 +420475271550