Kancelář primátora

Činnost odboru

 • zajišťuje:
  • styk se sdělovacími prostředky
  • vyhodnocování monitoringu denního tisku
  • krizovou komunikaci – poskytování důležitých informací veřejnosti, které se netýkají bezprostředních informačních opatření po vzniku havárie, ale opatření následných (např. každodenní zpravodajství po zasedání povodňového štábu o uzavírkách v dopravě, informace o možnosti čerpání humanitární pomoci apod.)
  • vydávání Městských novin
  • aktuální informace (aktuality, dotazy novinářů) na městském serveru (www.usti-nad-labem.cz)
  • protokol – v rámci návštěv oficiálních činitelů či jinak významných osob či skupin (prezident republiky, členové vlády, poslanci, velvyslanci, zástupci partnerských měst atd.)
  • přípravy projevů, vystoupení a podkladů pro členy vedení města – především pro významné politické, společenské, sportovní a kulturní akce
  • běžné akce odehrávající se v regionálním prostoru (akce u pomníků, památníků, slavnostní otevírání nových staveb – nejčastěji za účasti politické reprezentace)
  • zahraniční vztahy města Ústí nad Labem, udržuje vztahy s partnerskými městy
  • tvorbu publikací a tiskovin na základě grafického manuálu města
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání ZM a RM
 • zajišťuje volbu přísedících u soudu
 • spolupracuje se subjekty města na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací

Oddělení cestovního ruchu

 • zajišťuje:
  • propagaci města na webových stránkách města, externích turistických portálech a v tištěných médiích a regionálních televizních médiích, včetně tvorby pozvánek a článků
  • PR v oblasti volnočasových aktivit na webu města – portál Volný čas, FB Volný čas, Instagram města a další
  • aktualizaci www stránek města v oblastech souvisejících s cestovním ruchem
  • tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit
 • spravuje Městský rezervační systém VstupenkyÚstí (komunikace s dodavatelem rezervačního systému, vč. zajišťování pravidelného upgradu, zabezpečení, řešení případných technických problémů apod.; komunikace s organizacemi a soukromými pořadateli kulturní, příp. sportovních akcí; zadávání jednotlivých akcí a jejich následné vyúčtování; vyúčtování a přeúčtování finančních prostředků mezi organizacemi/prodejními místy; supervize a poradenství pro jednotlivá prodejní místa)
 • spolupracuje s turistickými cíli ve městě a jeho okolí, včetně jejich obecné a marketingové podpory
 • pořádá setkání a účastní se na setkáních informačních center a dalších subjektů cestovního ruchu (i v zahraničí)
 • metodicky koordinuje činnost Cyklocentra města Ústí n. L. (distribuce infomateriálů a prodejního zboží, poskytované služby apod.)
 • účastní se a realizuje samostatné projekty v cestovním ruchu (Zahájení turistické a cyklistické sezóny v Ústí nad Labem, Dny evropského dědictví, Do práce na kole atp.)    
 • koordinuje projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21:
  • vyhlašuje a administruje Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
  • realizuje cíle a opatření projektu Zdravé město Ústí nad Labem
  • organizuje akce bezpečnostně preventivní a v rámci podporovaných kampaní (Evropský týden mobility, Dny zdraví atd.) a pořádá veřejné diskuse
 • zajišťuje provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem, které realizuje a poskytuje:
  • informace o cestovním ruchu a turistice ve městě a regionu, a služby s tím spojené (zprostředkování ubytování, průvodcovské činnosti apod.)
  • informace o dopravních spojeních a vyhledávání všeobecných informací, základní pomoc občanům, Wi-Fi pro veřejnost
  • prodej propagačních předmětů, map a publikací o městě Ústí nad Labem a okolí, správu a provoz e-shopu
  • chod výstavních prostor včetně zajištění pravidelných měsíčních výstav
  • služby pro cyklisty v rámci certifikace Cyklisté vítáni
  • distribuci informačních a propagačních materiálů do restaurací, ubytovacích zařízení a turistických cílů ve městě a okolí a do infocenter v zahraničí
  • agendu spojenou s vydáváním Senior pasů
  • týdenní provoz v hlavní sezóně, včetně státních svátků
  • pořádá exkurze pro školy, odborné přednášky, semináře, tiskové konference atp.
  • prodej vstupenek v rámci Městského rezervačního systému VstupenkyÚstí

Oddělení kanceláře architekta města

 • je koncepční složkou města při formulování podnětů a záměrů statutárního města v rozvojových dokumentech všech typů v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury
 • zajišťuje nebo zpracovává urbanistické a architektonické koncepce statutárního města Ústí nad Labem, koncepce veřejných prostranství a zeleně, při jejich přípravě zajišťuje zapojení veřejnosti, a předkládá je radě města ke schválení
 • spolupracuje při přípravě rozvojových dokumentů města z hlediska urbanismu (strategický plán, akční plán, koncepční dokumenty, generely apod.), hodnotí jejich naplňování a navrhuje opatření k dosažení cílů
 • na základě požadavků odboru územního plánování a stavebního řádu formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • spolupracuje s určeným zastupitelem na pořizování územně plánovací dokumentace
 • zajišťuje nebo zpracovává územní studie dle platného územního plánu, zpracovává studie veřejných prostranství a spolupracuje na studiích objektů v majetku města, při jejich přípravě zajišťuje zapojení veřejnosti
 • vydává stanovisko z hlediska urbanismu a architektury k investičním záměrům statutárního města Ústí nad Labem
 • zajišťuje architektonické a urbanistické soutěže, workshopy a radou města schválené výsledky předává příslušným odborům jako podklad pro pořízení dalších stupňů projektové dokumentace
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro zástupce města, včetně městských obvodů, pro komise a výbory města a pro příspěvkové organizace města z pohledu urbanismu a architektury
 • z hlediska urbanismu a architektury zastupuje statutární město Ústí nad Labem při jednání s odbornou i laickou veřejností (s developery, investory, stavebníky, občany, projektanty)
 • vydává za statutární město dílčí vyjádření k záměrům, studiím, projektům a jiným dokumentům z hlediska architektury, urbanismu, dopravy a souvisejících specializací a formuluje v něm regulační podmínky využití území
 • poskytuje úřadu územního plánování údaje pro aktualizaci územně analytických podkladů z hlediska záměrů statutární města Ústí nad Labem
 • vyjadřuje se k majetkoprávním úkonům projednávaných v orgánech města z hlediska jejich dopadu v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury
 • spolupracuje na stanovisku ke klíčovým stavbám na území města Ústí nad Labem (VRT) a komunikuje toto téma s odbornou a laickou veřejností

Pracoviště krizového řízení (řízeno primátorem)

 • zajišťuje:
  • činnost pracoviště krizového řízení dle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. připravuje podklady pro vydání stanovisek města ve správních řízeních dle zákona o prevenci závažných havárií
 • výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy
 • výkon státní správy v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zvláštních zákonů
 • výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • v oblasti krizového a havarijního plánování zajišťuje zejména:
  • rozpracování úkolů, které vyplývají z krizového plánu kraje
  • organizaci přípravy města na mimořádné situace
  • informovanost fyzických a právnických osob o možných rizicích dle havarijního plánu, o přijatých opatřeních a se způsobem jejich provedení
  • zabezpečení systému včasného informování a varování obyvatel (VISO, infokanál)
  • spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje v oblasti prevence průmyslových havárií
  • koordinaci činností MmÚ v době mimořádných situací a spolupráci s dalšími odbory MmÚ při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení
  • spolupráci s ostatními odbory MmÚ při zpracování podkladů pro náhrady za poskytnuté služby a prostředky
  • zabezpečení agendy dle zákona o utajovaných skutečnostech
  • spolupráci s HZS při zpracování havarijních a krizových plánů a při řešení mimořádných událostí
  • spolupráci s obvody města a obcemi, které spadají do územního obvodu města Ústí nad Labem při zabezpečování činností v oblasti krizového a havarijního plánování a při řešení mimořádných událostí
  • činnost Bezpečnostní rady města
 • v oblasti obranného plánování zajišťuje zejména:
  • údržbu krytů CO a prostředků individuální ochrany ve vlastnictví města
  • plnění úkolů obce s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu (zajišťování věcných prostředků, zproštění vojenské služby pro osoby nezbytné pro činnost města, zajišťování pracovní povinnosti a pracovní výpomoci)
  • spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím
  • rozpracování úkolů Krajského úřadu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

Interní audit (řízeno primátorem)

 • vykonává kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a řídí se zákonem   č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává kontroly podle vyhlášky MFČR č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a to u MmÚ, MO a příspěvkových organizací města

 

Macová Romana

vedoucí kanceláře primátora a tisková mluvčí
Č. dveří: 317
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Cupalová Lenka asistent náměstka primátora 303 +420475271799
Korbelová Lenka asistent náměstka primátora 303 +420475271430
Prošek Jan tiskový referent 318 +420475271126
Svobodová Štěpánka referent PR 318 +420475271848
Svobodová Šmídová Markéta zapisovatel RM/ZM, asistent radních 304 +420475271531
Svozilová Lucie informátor 304 +420475271778
Šmídová Lenka ekonom/asistent primátora 306 +420475271776
Šupková Jana asistent náměstka primátora 312 +420475271770
Tomanová Marie, Bc. referent protokolu 316 +420475271520
Wagnerová Liana, Bc. organizační pracovník, asistent radního 312 +420475271251

Oddělení architekta města

Havrlová Barbora, Ing.arch. vedoucí oddělení architekta města 604 +420475271504
Šikulová Zuzana, Ing. arch. architekt 604 +420475271471

Oddělení cestovního ruchu

Slawischová Hana, Ing. vedoucí oddělení cestovního ruchu 222 +420475271128
Berčík Adam, Bc. referent - informační středisko +420475271700
Fajfrová Tereza, Bc. referent 223 +420475271514
Görlachová Denisa referent - informační středisko +420475271883
Limburská Tereza, Bc. referent 222 +420475271661
Siládi Petra referent - informační středisko +420475271871