Archiv města Ústí nad Labem

Činnost odboru

 • pečuje podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví (dále „zákon“) o dokumenty vzniklé z činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem a jím zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob a dále o archiválie získané do archivu dalšími způsoby
 • vede podle zákona příslušnou evidenci archiválií
 • umožňuje za podmínek stanovených v zákoně nahlížet do uložených archiválií
 • dohlíží na výkon spisové služby u MMUL a jím zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob
 • vyhledává archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie
 • podílí se na sestavování celostátních tematických soupisů archiválií organizovaných ministerstvem vnitra
 • provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem vnitra
 • provádí vědeckou, výzkumnou a vydavatelskou činnost v oblasti archivnictví, a příbuzných oborů
 • zřizuje specializovanou knihovnu
 • organizuje a provádí exkurze do archivu, vykonává přednáškovou, vědeckou a vydavatelskou činnost
 • plní úkoly spisového meziarchivu pro potřeby města Ústí nad Labem stanovené Spisovým a skartačním řádem MMUL

Archiv města Ústí nad Labem

Archiv města Ústí nad Labem uchovává a zpřístupňuje archiválie vzniklé z činnosti města Ústí nad Labem, dalších měst a obcí okresu Ústí nad Labem, některých úřadů, soudů, škol, církví, politických stran, podniků a soukromých osob z let 1324 do současnosti v rozsahu přibližně 1800 běžných metrů. Kromě toho v oddělení spisový meziarchiv ukládá dokumenty vyniklé z činnosti magistrátu města Ústí nad Labem, které se ještě nestaly archiváliemi o rozsahu přibližně 1500 běžných metrů. Postavení a činnost Archivu města Ústí nad Labem vychází z ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

Adresa

Archiv města Ústí nad Labem
Hrnčířská 65/2
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: jitka.pienkosova@mag-ul.cz

Úřední hodiny – žádosti občanů

Pondělí 8-11 13-17
Úterý 8-11 13-15
Středa 8-11 13-17
Čtvrtek 8-11 13-15
Pátek 8-11  

 

Úřední hodiny – badatelna

Pondělí 8-12 13-17
Středa 8-12 13-17

Spisový meziarchiv

Na začátku roku 1994 byl jako zvláštní úsek archivu města Ústí nad Labem zřízen spisový meziarchiv dislokovaný do suterénu magistrátu. Ve spisovém meziarchivu jsou uloženy dokumenty, které zatím nemají prošlé úložní doby a tedy dosud nemají povahu archiválií nebo ji nikdy nenabudou a po projití úložní doby budou vyskartovány (např. zaměstnanecké osobní spisy starší 45 let).

Spisový meziarchiv spravuje především stavební dokumentaci města a okresu Ústí nad Labem, spisy jednotlivých odborů magistrátu a personální spisy předchůdců magistrátu (ONV, MěstNV Ústí nad Labem), komunálních podniků a některých státních podniků po likvidaci. Ve spisovém meziarchivu jsou uloženy osobní spisypříloze uvedených podniků.

Spisový meziarchiv přebírá spisy z jednotlivých odborů magistrátu, zpracovává jejich evidenční soupisy a ukládá je v depozitářích. Dále připravuje skartační návrhy dokumentů magistrátu, předává spisy kategorie „Archiválie“ a „Výběr“ po uplynutí úložních lhůt do Archivu města Ústí nad Labem - historického archivu.

Adresa

Suterén magistrátu, místnosti č. 909, 910
Velká Hradební 8a
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475271588 – Mgr. Eva Lupejová, 475271582 - Mgr. Lucie Preclíková
mobil: 721900037
e-mail: eva.lupejova@mag-ul.cz; lucie.preclikova@mag-ul.cz

Úřední hodiny – žádosti občanů

Pondělí 8-11 13-17
Úterý 8-11 13-15
Středa 8-11 13-17

Informace z meziarchivu

 • předkládá k nahlížení stavební dokumentaci uloženou ve spisovém meziarchivu, pořizuje její výpisy, opisy a provádí jejich ověřování. Do stavebních spisů mohou nahlížet pouze osoby určené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb, v platném znění a dále se svolením ředitele archivu studenti zabývající se historií architektury a urbanistiky. Originály stavebních spisů zásadně není možno půjčovat mimo spisový meziarchiv
 • zapůjčuje originály spisů oprávněným úředníkům magistrátu, eviduje zápůjčky
 • dohlíží na jejich řádné vracení
 • pořizuje výpisy, opisy a kopie osobních spisů uložených ve spisovém meziarchivu osobám jichž se spisy týkají, provádí ověřování těchto výpisů, opisů a kopií
 • reprodukce pomocí vlastních přístrojů - se svolením pracovníka spisového meziarchivu mohou uživatelé meziarchivu pro reprodukci dokumentů používat též vlastní digitální kameru nebo skener za předpokladu, že při reprodukování nebudou omezovat provoz meziarchivu. Bezplatně je uživatelům archivu k dispozici velká magnetická tabule kam lze upevnit pro fotografování rozložené listy dokumentace

Karlíček Petr, Mgr., PhD.

ředitel archivu

Výroční zprávy